Visa allt om Finfloor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 19 246 15 901 17 451 18 490 17 908 18 875 18 100 15 903 15 367 15 800
Övrig omsättning 32 607 0 0 0 30 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 568 445 125 252 439 958 1 443 196 502 -57
Resultat efter finansnetto 435 304 -27 107 305 926 1 421 135 432 -139
Årets resultat 343 233 -31 72 224 710 1 102 99 364 -139
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 557 11 863 12 225 11 150 11 254 11 510 11 753 12 066 12 386 12 580
Omsättningstillgångar 6 551 6 031 5 576 6 082 6 363 6 542 6 231 5 073 5 600 4 706
Tillgångar 18 108 17 894 17 801 17 232 17 617 18 052 17 984 17 139 17 986 17 286
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 430 9 087 8 855 8 886 8 815 8 591 7 881 6 759 6 680 6 316
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 612 4 816 5 020 4 709 5 163 5 110 5 514 5 974 6 634 6 414
Kortfristiga skulder 4 065 3 990 3 926 3 637 3 640 4 352 4 589 4 406 4 671 4 556
Skulder och eget kapital 18 108 17 894 17 801 17 232 17 617 18 052 17 984 17 139 17 986 17 286
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 141 2 342 2 184 2 569
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 - 844 1 165 630 1 059
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 278 16 508 17 451 18 490 17 908 18 905 18 100 15 903 15 367 15 800
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 749 2 272 2 493 2 641 2 558 2 696 2 586 2 272 2 195 1 975
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 553 564 635 614 593 542 434 505 405 464
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 935 807 473 527 694 1 237 1 756 516 769 296
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,04% -8,88% -5,62% 3,25% -5,12% 4,28% 13,82% 3,49% -2,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,14% 2,49% 0,72% 1,46% 2,54% 5,40% 8,08% 1,16% 2,81% -0,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,95% 2,80% 0,74% 1,36% 2,50% 5,17% 8,03% 1,25% 3,29% -0,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,32% 36,14% 38,55% 36,76% 38,84% 36,26% 37,93% 41,57% 42,05% 44,75%
Rörelsekapital/omsättning 12,92% 12,84% 9,46% 13,22% 15,21% 11,60% 9,07% 4,19% 6,05% 0,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,08% 50,78% 49,74% 51,57% 50,04% 47,59% 43,82% 39,44% 37,14% 36,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,97% 86,02% 79,06% 96,10% 105,82% 96,67% 81,63% 54,33% 65,02% 42,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!