Visa allt om UpWay AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 959 1 096 985 1 026 876 985 1 241 1 509 1 111 1 013
Övrig omsättning - 40 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -20 3 18 16 -8 -120 7 219 14 48
Resultat efter finansnetto -3 -10 23 20 -2 9 45 204 41 130
Årets resultat 4 2 12 11 9 4 26 93 26 110
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 434 821 744 681 620 559 540 454 495 547
Omsättningstillgångar 599 579 615 879 874 1 015 1 119 1 214 917 904
Tillgångar 1 033 1 400 1 359 1 560 1 495 1 574 1 659 1 668 1 412 1 451
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 776 772 1 071 1 359 1 347 1 338 1 334 1 308 1 215 1 190
Obeskattade reserver 0 15 52 52 52 72 72 62 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 256 613 236 150 95 130 253 298 196 262
Skulder och eget kapital 1 033 1 400 1 359 1 560 1 495 1 574 1 659 1 668 1 412 1 451
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 0 444 314 357
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 371 306 388 423 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - 0 194 174 207 223 220 182 201
Utdelning till aktieägare 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0
Omsättning 959 1 136 985 1 026 876 985 1 241 1 509 1 111 1 013
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 959 1 096 985 1 026 876 985 1 241 1 509 1 111 1 013
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 471 652 509 625 496 623 704 721 526 574
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -20 3 18 16 -8 -120 7 294 89 123
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,50% 11,27% -4,00% 17,12% -11,07% -20,63% -17,76% 35,82% 9,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,29% 2,57% 1,69% 1,35% -0,20% 0,51% 2,71% 13,85% 2,90% 8,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,31% 3,28% 2,34% 2,05% -0,34% 0,81% 3,63% 15,31% 3,69% 12,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 35,77% -3,10% 38,48% 71,05% 88,93% 89,85% 69,78% 60,70% 64,90% 63,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,12% 55,98% 81,79% 89,72% 92,81% 88,57% 83,61% 81,16% 86,05% 82,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 233,98% 94,45% 260,59% 586,00% 920,00% 780,77% 442,29% 407,38% 467,86% 345,04%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...