Visa allt om Skå Ridcenter Aktiebolag
Visa allt om Skå Ridcenter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 350 1 543 2 148 1 881 1 661 1 825 2 439 3 170 2 649 2 885
Övrig omsättning - 156 285 188 410 245 323 35 556 647
Rörelseresultat (EBIT) -366 107 -52 277 -348 239 303 84 -57 231
Resultat efter finansnetto -666 -253 -347 20 -659 -2 15 -256 -402 1
Årets resultat -666 -253 -347 20 -659 -2 15 -256 -330 1
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 197 6 238 6 428 6 630 6 820 6 259 5 766 5 876 5 146 5 244
Omsättningstillgångar 384 754 1 022 1 568 1 392 1 766 1 493 1 518 2 849 3 413
Tillgångar 7 581 6 992 7 450 8 198 8 213 8 025 7 259 7 394 7 995 8 657
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 758 223 476 823 804 763 765 750 594 924
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 445 5 585 5 597 5 689 5 753 5 712 5 252 5 291 5 159 4 816
Kortfristiga skulder 1 378 1 184 1 377 1 685 1 656 1 551 1 241 1 354 2 242 2 865
Skulder och eget kapital 7 581 6 992 7 450 8 198 8 213 8 025 7 259 7 394 7 995 8 657
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 188 131 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 103 32 285 201 140 199 167 200 95 11
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 29 26 61 45 32 33 83 93 24 4
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 350 1 699 2 433 2 069 2 071 2 070 2 762 3 205 3 205 3 532
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 350 1 543 1 074 1 881 1 661 1 825 1 220 1 585 2 649 2 885
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 144 58 174 299 199 269 230 268 152 67
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -159 297 138 467 -121 378 436 211 40 374
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,51% -28,17% 14,19% 13,25% -8,99% -25,17% -23,06% 19,67% -8,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,83% 1,53% -0,70% 3,38% -4,24% 2,98% 4,24% 1,15% -0,71% 2,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -27,11% 6,93% -2,42% 14,73% -20,95% 13,10% 12,63% 2,68% -2,15% 8,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,93% 74,34% 100,00% 100,00% 100,00% 85,04% 70,32% 60,00% 50,74% 47,00%
Rörelsekapital/omsättning -73,63% -27,87% -16,53% -6,22% -15,89% 11,78% 10,33% 5,17% 22,91% 18,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,00% 3,19% 6,39% 10,04% 9,79% 9,51% 10,54% 10,14% 7,43% 11,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 10,81% 8,36% 22,00% 24,21% 7,13% 17,21% 16,12% 12,56% 21,54% 21,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...