Visa allt om Slagthuset i Malmö Aktiebolag
Visa allt om Slagthuset i Malmö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 171 11 082 13 076 14 658 15 669 15 067 13 912 13 650 14 079 14 068
Övrig omsättning 93 47 90 35 172 51 - - 70 4
Rörelseresultat (EBIT) 22 -583 -1 449 98 289 185 43 -708 176 940
Resultat efter finansnetto 13 -594 -1 441 8 312 185 34 -718 162 950
Årets resultat 208 26 -302 -2 134 101 18 -169 110 563
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 111 57 121 304 586 727 908 985 680 530
Omsättningstillgångar 5 704 4 610 4 681 3 991 3 776 4 291 5 133 5 785 5 815 4 334
Tillgångar 5 815 4 667 4 802 4 295 4 362 5 018 6 042 6 770 6 495 4 865
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 628 420 394 696 697 1 064 962 944 954 844
Obeskattade reserver 0 0 0 191 181 56 9 0 493 493
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 482 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 187 4 247 3 927 3 409 3 483 3 899 5 070 5 826 5 048 3 527
Skulder och eget kapital 5 815 4 667 4 802 4 295 4 362 5 018 6 042 6 770 6 495 4 865
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 1 814 1 765 2 010 1 948 1 732 1 578 1 380 1 351 1 503
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 648 522 539 566 629 624 558 527 599
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0
Omsättning 11 264 11 129 13 166 14 693 15 841 15 118 13 912 13 650 14 149 14 072
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 12 6 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 117 1 108 1 090 2 443 3 134 3 013 2 782 2 730 2 816 2 814
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 288 251 207 457 564 491 451 399 483 454
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 69 -496 -1 378 220 421 497 469 -226 543 1 138
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,80% -15,25% -10,79% -6,45% 4,00% 8,30% 1,92% -3,05% 0,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,43% -12,36% -29,74% 0,26% 7,20% 3,89% 0,84% -10,27% 2,99% 19,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,22% -5,21% -10,92% 0,08% 2,00% 1,29% 0,37% -5,09% 1,38% 6,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,19% 30,38% 24,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 34,41% 38,15% 41,18%
Rörelsekapital/omsättning 4,63% 3,28% 5,77% 3,97% 1,87% 2,60% 0,45% -0,30% 5,45% 5,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,80% 9,00% 8,20% 19,67% 19,04% 22,03% 16,03% 13,94% 20,15% 24,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,97% 108,55% 119,20% 117,07% 108,41% 110,05% 101,24% 99,30% 115,19% 122,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...