Visa allt om SEAM Redovisning AB
Visa allt om SEAM Redovisning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 466 2 122 2 124 2 083 2 056 1 882 1 773 1 755 1 637 1 536
Övrig omsättning 9 25 47 113 43 37 43 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 323 170 198 297 258 233 189 204 179 58
Resultat efter finansnetto 323 229 244 303 260 235 184 201 181 128
Årets resultat 234 157 156 162 139 123 105 104 82 87
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 189 196 185 191 183 189 178 189 207
Omsättningstillgångar 1 484 1 106 962 909 898 682 582 619 550 538
Tillgångar 1 498 1 295 1 157 1 094 1 090 865 770 796 739 745
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 639 544 488 462 430 410 408 423 418 436
Obeskattade reserver 441 406 386 355 276 209 147 103 53 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 418 345 284 277 384 245 216 271 267 309
Skulder och eget kapital 1 498 1 295 1 157 1 094 1 090 865 770 796 739 745
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 400 383 328 20
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 054 1 042 848 789 825 750 228 45 55 476
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 458 444 347 306 300 263 197 168 143 158
Utdelning till aktieägare 200 140 100 130 130 120 120 120 100 100
Omsättning 2 475 2 147 2 171 2 196 2 099 1 919 1 816 1 755 1 637 1 536
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 2 2 2 2 2 1 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 822 707 1 062 1 042 1 028 941 887 878 1 637 512
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 527 505 601 552 550 497 415 281 532 254
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 331 176 211 303 262 242 194 215 196 79
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,21% -0,09% 1,97% 1,31% 9,25% 6,15% 1,03% 7,21% 6,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,64% 17,68% 21,09% 27,70% 24,04% 27,28% 27,92% 26,63% 25,44% 17,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,18% 10,79% 11,49% 14,55% 12,74% 12,54% 12,13% 12,08% 11,48% 8,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,82% 96,80% 87,01% 86,85% 90,81% 89,96% 84,43% 67,75% 69,33% 77,80%
Rörelsekapital/omsättning 43,23% 35,86% 31,92% 30,34% 25,00% 23,22% 20,64% 19,83% 17,29% 14,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,62% 66,46% 68,20% 66,15% 58,11% 65,21% 67,06% 62,46% 61,73% 58,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 355,02% 320,58% 338,73% 328,16% 233,85% 278,37% 269,44% 228,41% 205,99% 174,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...