Visa allt om Ekonomipartner i Halland AB
Visa allt om Ekonomipartner i Halland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 414 882 832 741 805 820 822 940 897 899
Övrig omsättning - - - - 1 - 18 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 148 584 421 394 -54 179 93 128 180 167
Resultat efter finansnetto 232 598 223 405 5 163 100 135 194 177
Årets resultat 152 399 79 261 40 94 59 166 124 83
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 42 63 84
Omsättningstillgångar 1 416 1 485 1 146 1 113 1 151 1 103 1 021 1 038 1 050 1 002
Tillgångar 1 416 1 485 1 146 1 113 1 151 1 103 1 021 1 080 1 112 1 086
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 740 788 538 609 439 508 514 585 540 541
Obeskattade reserver 549 515 429 369 300 340 319 306 404 390
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 127 182 178 135 412 254 187 189 169 156
Skulder och eget kapital 1 416 1 485 1 146 1 113 1 151 1 103 1 021 1 080 1 112 1 086
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 92 105 96 575 326 345 340 310 302
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 210 - - - - -
Löner till övriga anställda - 45 105 82 21 18 64 79 40 35
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 43 65 43 197 228 248 244 235 245
Utdelning till aktieägare 300 200 150 150 90 110 100 130 120 125
Omsättning 414 882 832 741 806 820 840 940 897 899
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 414 882 832 741 805 820 822 940 897 899
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 170 187 288 244 802 579 668 674 594 582
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 148 584 421 394 -54 179 93 149 201 188
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -53,06% 6,01% 12,28% -7,95% -1,83% -0,24% -12,55% 4,79% -0,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,38% 40,34% 37,61% 36,48% 0,43% 17,59% 9,79% 12,50% 17,45% 16,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 56,04% 67,91% 51,80% 54,79% 0,62% 23,66% 12,17% 14,36% 21,63% 19,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 99,87% 99,25% 99,88% 99,39% 99,57% 98,55% 99,11%
Rörelsekapital/omsättning 311,35% 147,73% 116,35% 131,98% 91,80% 103,54% 101,46% 90,32% 98,22% 94,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,50% 80,11% 76,14% 80,58% 57,35% 68,77% 73,37% 75,05% 74,72% 75,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 114,96% 815,93% 643,82% 824,44% 279,37% 434,25% 545,99% 549,21% 621,30% 642,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...