Visa allt om Frösundaviksparken Aktiebolag
Visa allt om Frösundaviksparken Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2006-12
Nettoomsättning 73 430 82 549 52 137 84 157 90 700 86 866 98 398 92 809 96 949 61 371
Övrig omsättning 164 489 5 990 113 779 2 160 3 367 18 144 5 410 2 169 4 140 -
Rörelseresultat (EBIT) 157 228 14 571 110 212 3 905 -47 916 21 852 20 215 24 865 36 692 33 434
Resultat efter finansnetto 138 583 -5 053 89 801 -33 817 -90 656 -9 523 5 224 -3 449 9 614 39 031
Årets resultat 134 646 1 528 89 940 -28 838 -50 618 -1 830 8 596 -1 306 17 342 49 552
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 933 412 723 699 721 725 1 134 046 1 224 863 1 329 072 1 226 947 1 033 855 1 025 313 605 923
Omsättningstillgångar 158 921 44 194 121 116 50 857 73 819 74 611 100 655 46 763 60 416 73 757
Tillgångar 1 092 333 767 893 842 841 1 184 903 1 298 682 1 403 683 1 327 602 1 080 618 1 085 729 679 680
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 631 308 338 292 421 504 331 564 360 402 411 020 288 850 132 792 134 098 249 387
Minoritetsintressen 0 2 370 0 1 984 1 776 3 912 18 523 294 2 514 0
Avsättningar (tkr) 24 970 3 189 5 108 70 719 76 299 114 476 126 732 69 251 69 718 64
Långfristiga skulder 385 236 387 960 398 994 740 006 796 043 806 840 816 701 802 442 802 310 404 960
Kortfristiga skulder 50 819 36 082 17 235 40 630 64 162 67 435 76 796 75 839 77 089 25 269
Skulder och eget kapital 1 092 333 767 893 842 841 1 184 903 1 298 682 1 403 683 1 327 602 1 080 618 1 085 729 679 680
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 3 136 720 720 660 2 110 2 933 784 970 720 1 320
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 8 029 12 988 2 728 3 162 5 952 8 835 14 930 7 056 3 238 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 3 664 4 728 1 452 1 517 2 733 4 318 5 688 3 051 1 931 458
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 237 919 88 539 165 916 86 317 94 067 105 010 103 808 94 978 101 089 61 371
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 30 7 9 27 39 52 26 11 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 319 2 752 7 448 9 351 3 359 2 227 1 892 3 570 8 814 30 686
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 070 678 829 594 401 406 415 485 550 889
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 166 626 25 260 119 527 21 537 25 972 40 871 33 242 39 401 47 111 38 317
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,05% 58,33% -38,05% -7,21% 4,41% -11,72% 6,02% -4,27% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,31% 1,71% 12,96% 0,33% -4,60% 1,67% 1,91% 1,77% 4,62% 8,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 212,85% 15,89% 209,58% 4,68% -65,90% 26,93% 25,77% 20,64% 51,72% 97,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,28% 87,56% 99,60% 93,81% 92,23% 92,68% 94,37% 70,99% 86,68% 81,54%
Rörelsekapital/omsättning 147,22% 9,83% 199,25% 12,15% 10,65% 8,26% 24,25% -31,33% -17,20% 79,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,79% 44,05% 50,01% 27,98% 27,75% 29,28% 21,76% 12,29% 12,35% 36,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 311,86% 121,51% 702,73% 125,17% 112,76% 101,90% 127,48% 60,28% 78,35% 291,89%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 269 1 567 8 435 6 200 3 980 4 067 4 483 4 526 7 244 10 821
Övrig omsättning 342 829 391 118 129 - 48 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 626 -18 804 -8 457 -2 976 -6 276 -7 879 -7 479 -8 090 -2 863 2 254
Resultat efter finansnetto 169 034 -11 808 149 905 -66 914 -18 313 -8 003 -7 945 -6 090 9 655 58 747
Årets resultat 138 604 -5 959 138 442 -61 271 -33 384 -6 071 -5 993 -5 891 11 281 57 532
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 265 077 107 376 26 000 102 298 145 132 146 823 143 150 182 715 80 746 101 421
Omsättningstillgångar 210 686 92 821 187 446 108 346 141 137 153 185 130 802 95 107 117 621 84 318
Tillgångar 475 763 200 197 213 446 210 644 286 269 300 008 273 952 277 822 198 367 185 739
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 422 742 84 138 170 097 31 655 92 926 126 310 135 875 143 703 149 594 178 313
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 33 360 0 0 0 298 149 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 101 774 0 0 38 700 38 700 38 700 38 700 6 500 0
Kortfristiga skulder 19 661 14 285 43 349 178 989 154 345 134 850 99 377 95 419 42 273 7 426
Skulder och eget kapital 475 763 200 197 213 446 210 644 286 269 300 008 273 952 277 822 198 367 185 739
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 3 136 720 720 660 660 720 720 0 720 314
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 6 869 5 750 2 728 1 122 608 669 807 0 1 902 1 085
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 3 261 2 170 1 452 913 591 769 1 051 0 1 443 493
Utdelning till aktieägare 100 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 40 000
Omsättning 4 611 2 396 8 826 6 318 4 109 4 067 4 531 4 526 7 244 10 821
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 7 4 4 4 4 0 5 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 328 121 1 205 1 550 995 1 017 1 121 - 1 449 5 411
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 664 630 829 664 533 515 689 - 835 946
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -15 601 -18 724 -8 284 -2 130 -5 256 -6 815 -6 311 -6 999 -2 448 2 492
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 172,43% -81,42% 36,05% 55,78% -2,14% -9,28% -0,95% -37,52% -33,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,53% -5,90% 70,34% -27,53% -6,30% -2,62% -2,72% -1,94% 4,91% 31,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3 959,62% -753,48% 1 779,83% -935,19% -453,39% -193,09% -166,43% -119,31% 134,48% 543,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% 100,00% 97,64% 98,32% 98,12% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4 474,70% 5 011,87% 1 708,32% -1 139,40% -331,86% 450,82% 700,98% -6,89% 1 040,14% 710,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,86% 42,03% 79,69% 15,03% 32,46% 42,10% 49,60% 51,72% 75,41% 96,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 071,59% 649,78% 432,41% 60,53% 91,44% 113,60% 131,62% 99,67% 278,24% 1 135,44%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...