Visa allt om Revia-Hedeby Revision AB
Visa allt om Revia-Hedeby Revision AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 407 516 308 2 0 604 1 354 1 436 1 516 1 513
Övrig omsättning - - - - - 750 - 67 - -
Rörelseresultat (EBIT) 66 114 -18 -23 -46 846 344 72 234 219
Resultat efter finansnetto 59 70 -19 32 7 814 565 418 210 215
Årets resultat 132 53 24 49 17 442 316 337 103 142
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 25 25 31 47 58 55 70
Omsättningstillgångar 1 295 1 174 1 367 1 327 1 656 1 980 1 682 1 509 1 210 1 135
Tillgångar 1 295 1 174 1 367 1 352 1 680 2 011 1 729 1 567 1 264 1 205
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 445 463 560 687 838 971 679 563 328 410
Obeskattade reserver 357 469 478 528 552 568 402 286 245 195
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 493 242 329 138 291 473 648 718 691 600
Skulder och eget kapital 1 295 1 174 1 367 1 352 1 680 2 011 1 729 1 567 1 264 1 205
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 234 0 0 18 33 405 330 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - 150 - - - 0 200 150 120
Löner till övriga anställda 156 212 0 0 0 48 38 30 40 32
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 31 37 20 0 9 38 166 221 202 190
Utdelning till aktieägare 176 150 150 150 200 150 150 200 100 170
Omsättning 407 516 308 2 0 1 354 1 354 1 503 1 516 1 513
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 407 516 308 - - 604 1 354 1 436 1 516 1 513
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 221 278 268 - - 130 268 687 605 521
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 66 114 -18 -23 -40 852 356 84 281 266
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,12% 67,53% 15 300,00% - -100,00% -55,39% -5,71% -5,28% 0,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,10% 9,80% 8,85% 3,03% - 47,69% 37,25% 29,29% 20,89% 21,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,22% 22,29% 39,29% 2 050,00% - 158,77% 47,56% 31,96% 17,41% 17,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 197,05% 180,62% 337,01% 59 450,00% - 249,50% 76,37% 55,08% 34,23% 35,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,87% 70,60% 68,24% 79,60% 74,10% 69,10% 56,41% 49,07% 39,91% 45,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 262,68% 485,12% 415,50% 961,59% 569,07% 418,60% 259,57% 210,17% 175,11% 189,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...