Visa allt om Vadeco Fashion Aktiebolag
Visa allt om Vadeco Fashion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 480 12 670 15 233 11 799 12 233 13 333 13 618 14 959 13 192 12 864
Övrig omsättning 30 268 161 - 53 106 87 82 123 31
Rörelseresultat (EBIT) -308 278 409 -49 -491 231 50 396 -589 -561
Resultat efter finansnetto -312 410 394 -62 -503 210 32 348 -636 -599
Årets resultat -130 410 394 118 -353 210 32 348 -636 -508
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 144 173 232 150 140 160 182 227 263 349
Omsättningstillgångar 4 235 4 232 4 279 3 779 3 769 3 875 3 858 4 157 4 600 4 728
Tillgångar 4 379 4 405 4 510 3 929 3 909 4 034 4 040 4 384 4 862 5 077
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 501 2 931 2 521 2 127 2 009 2 361 2 151 2 119 1 770 2 406
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 557 490 0 234 106 0 77 304 1 321 831
Kortfristiga skulder 1 322 984 1 989 1 567 1 794 1 673 1 812 1 961 1 771 1 840
Skulder och eget kapital 4 379 4 405 4 510 3 929 3 909 4 034 4 040 4 384 4 862 5 077
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 698 732 775 767 789 677 710
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 378 1 653 1 044 1 105 1 182 1 201 1 196 1 244 1 426
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 053 679 739 822 1 027 896 867 904 996
Utdelning till aktieägare 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 510 12 938 15 394 11 799 12 286 13 439 13 705 15 041 13 315 12 895
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 6 6 7 7 7 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 870 3 168 3 047 1 967 2 039 1 905 1 945 2 137 1 649 1 608
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 535 621 477 421 452 436 417 419 365 365
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -290 299 435 -28 -472 266 90 477 -500 -452
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,39% -16,83% 29,10% -3,55% -8,25% -2,09% -8,96% 13,39% 2,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,94% 9,53% 9,20% -1,12% -12,30% 5,95% 1,49% 9,15% -11,46% -10,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,65% 3,31% 2,72% -0,37% -3,93% 1,80% 0,44% 2,68% -4,22% -4,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,50% 34,54% 33,95% 37,83% 35,82% 40,54% 38,21% 38,87% 36,85% 39,44%
Rörelsekapital/omsättning 25,37% 25,64% 15,03% 18,75% 16,14% 16,52% 15,02% 14,68% 21,44% 22,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,11% 66,54% 55,90% 54,14% 51,39% 58,53% 53,24% 48,33% 36,40% 47,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,56% 146,04% 80,95% 96,43% 79,49% 90,79% 74,78% 93,57% 125,13% 94,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...