Visa allt om Design hotellet i Värnamo AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 32 847 30 602 29 059 24 960 26 675 25 744 27 492 27 711 27 706 25 077
Övrig omsättning - - - - 2 111 - 58 1 11
Rörelseresultat (EBIT) 1 985 1 798 2 691 641 1 234 489 1 506 398 443 80
Resultat efter finansnetto 1 983 1 794 2 693 640 1 233 484 1 501 363 394 16
Årets resultat 915 138 1 623 490 940 387 924 219 155 3
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 730 1 444 1 424 1 511 1 092 1 419 958 1 408 1 566 1 395
Omsättningstillgångar 4 584 4 940 5 901 3 336 4 202 3 532 4 816 4 477 3 029 2 987
Tillgångar 7 314 6 384 7 325 4 848 5 294 4 951 5 774 5 884 4 595 4 383
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 221 306 1 768 1 403 1 853 1 212 1 226 502 283 158
Obeskattade reserver 1 290 1 384 1 120 520 520 520 554 244 191 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 50 100 311 525
Kortfristiga skulder 4 803 4 694 4 437 2 925 2 921 3 218 3 945 5 038 3 810 3 699
Skulder och eget kapital 7 314 6 384 7 325 4 848 5 294 4 951 5 774 5 884 4 595 4 383
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 799
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 5 345 5 291 5 622 6 072 6 066 4 792
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 2 152 2 010 2 072 2 290 2 284 2 125
Utdelning till aktieägare 0 0 1 600 300 940 300 400 200 0 0
Omsättning 32 847 30 602 29 059 24 960 26 677 25 855 27 492 27 769 27 707 25 088
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 22 16 15 16 16 18 20 20 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 642 1 391 1 816 1 664 1 667 1 609 1 527 1 386 1 385 1 320
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 519 436 486 495 487 471 439 427 422 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 703 2 363 3 217 1 205 1 751 1 065 2 078 992 1 151 644
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,34% 5,31% 16,42% -6,43% 3,62% -6,36% -0,79% 0,02% 10,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,17% 28,16% 36,76% 13,22% 23,33% 9,88% 26,29% 6,80% 9,64% 1,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,05% 5,88% 9,27% 2,57% 4,63% 1,90% 5,52% 1,44% 1,60% 0,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 90,99% 87,74% 89,77% 88,83% 88,30% 88,39% 88,55%
Rörelsekapital/omsättning -0,67% 0,80% 5,04% 1,65% 4,80% 1,22% 3,17% -2,02% -2,82% -2,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,45% 21,70% 36,06% 37,31% 42,66% 32,67% 28,72% 11,59% 9,22% 3,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,32% 93,97% 127,74% 107,62% 137,14% 102,77% 115,87% 83,88% 72,65% 75,10%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...