Visa allt om Sjölens i Norrland AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 6 760 10 600 20 129 15 768 11 582 32 886 13 562 5 342 6 763 9 311
Övrig omsättning 236 329 206 519 37 303 163 203 190 1 630
Rörelseresultat (EBIT) -531 634 876 977 117 1 194 737 -383 -420 208
Resultat efter finansnetto -535 651 869 969 88 1 188 702 -425 -465 165
Årets resultat -535 491 56 2 0 0 0 0 -280 194
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 685 138 60 14 2 5 227 373 744
Omsättningstillgångar 5 097 2 245 3 346 6 099 4 362 12 968 4 369 2 531 2 117 3 114
Tillgångar 5 097 2 930 3 483 6 159 4 377 12 970 4 375 2 758 2 490 3 858
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 360 895 404 348 346 346 346 346 345 356
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 3 140 245 355
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 191 262
Kortfristiga skulder 4 737 2 035 3 079 5 811 4 031 12 624 4 026 2 273 1 708 2 885
Skulder och eget kapital 5 097 2 930 3 483 6 159 4 377 12 970 4 375 2 758 2 490 3 858
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 - - 1 638 2 444 3 431 4 431
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 592 789 1 051 1 276
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 996 10 929 20 335 16 287 11 619 33 189 13 725 5 545 6 953 10 941
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 4 4 4 5 8 13 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 380 3 533 6 710 3 942 2 896 8 222 2 712 668 520 582
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 631 724 1 009 643 545 454 450 420 347 362
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -531 814 910 991 122 1 198 835 -258 -259 589
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -36,23% -47,34% 27,66% 36,14% -64,78% 142,49% 153,87% -21,01% -27,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,40% 22,25% 25,18% 15,86% 2,70% 9,21% 16,87% -13,85% -16,79% 5,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,84% 6,15% 4,36% 6,20% 1,02% 3,63% 5,44% -7,15% -6,18% 2,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 32,03% 31,70% 17,57% 38,09% 67,05% 100,00% 76,33%
Rörelsekapital/omsättning 5,33% 1,98% 1,33% 1,83% 2,86% 1,05% 2,53% 4,83% 6,05% 2,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,06% 30,55% 11,60% 5,65% 7,90% 2,67% 7,96% 16,50% 21,53% 16,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,60% 110,32% 108,67% 104,96% 108,21% 102,72% 108,52% 110,03% 122,13% 106,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!