Visa allt om Information & Kompetens i Sverige Aktiebolag
Visa allt om Information & Kompetens i Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 47 139 57 495 47 405 90 644 161 019 172 346 173 424 153 629 129 548 115 203
Övrig omsättning 272 1 100 1 198 138 15 153 - - - 773 365
Rörelseresultat (EBIT) -9 480 -11 544 -7 265 -8 899 -237 -7 251 3 455 5 852 385 2 677
Resultat efter finansnetto -9 487 -11 489 -7 271 -10 332 -1 382 -8 441 2 576 4 888 -558 1 576
Årets resultat 6 211 511 -6 771 -8 552 -2 225 -229 2 412 3 601 194 909
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 806 4 289 4 955 5 454 6 945 11 430 10 367 12 119 13 153 15 840
Omsättningstillgångar 14 114 15 470 13 587 14 335 48 239 47 260 47 786 44 123 28 977 23 552
Tillgångar 16 920 19 759 18 542 19 789 55 184 58 690 58 153 56 242 42 130 39 392
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 033 3 822 3 311 5 582 5 839 8 064 10 244 6 394 4 636 4 442
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 6 023 3 842 0 0 0 3 781 5 611 11 573 784
Kortfristiga skulder 6 887 9 914 11 389 14 207 49 345 50 626 44 128 44 236 25 920 34 166
Skulder och eget kapital 16 920 19 759 18 542 19 789 55 184 58 690 58 153 56 242 42 130 39 392
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 1 058 1 195 1 385 1 112 1 923 1 788 1 482
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 26 056 33 186 26 838 47 019 73 997 75 256 72 067 56 814 46 937 39 426
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 966 12 786 10 803 19 143 30 522 30 875 28 931 23 668 20 506 17 989
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 47 411 58 595 48 603 90 782 176 172 172 346 173 424 153 629 130 321 115 568
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 82 90 64 107 207 220 225 208 180 149
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 575 639 741 847 778 783 771 739 720 773
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 445 516 523 594 504 494 454 396 379 397
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -7 895 -9 894 -5 714 -6 663 4 268 -3 710 6 829 9 721 7 380 9 581
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,01% 21,28% -47,70% -43,71% -6,57% -0,62% 12,88% 18,59% 12,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -56,02% -57,83% -39,13% -48,81% -0,35% -12,27% 5,96% 10,39% 0,81% 5,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -20,11% -19,87% -15,30% -10,66% -0,12% -4,18% 2,00% 3,81% 0,26% 2,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,33% 9,66% 4,64% 0,14% -0,69% -1,95% 2,11% -0,07% 2,36% -9,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,30% 19,34% 17,86% 28,21% 10,58% 13,74% 17,62% 11,37% 11,00% 11,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 204,94% 156,04% 119,30% 100,90% 97,76% 93,35% 108,28% 99,74% 111,79% 68,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...