Visa allt om Bograngens Lanthandel Aktiebolag
Visa allt om Bograngens Lanthandel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 27 275 26 977 26 640 27 347 26 856 23 722 21 091 18 989 19 584 21 092
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -214 343 -376 445 433 71 -45 -343 439 130
Resultat efter finansnetto -94 434 -291 439 521 133 16 -274 576 197
Årets resultat 63 269 -15 234 293 128 16 -1 562 233
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 651 1 636 1 705 1 125 1 182 1 128 1 028 1 056 1 120 1 165
Omsättningstillgångar 2 688 3 083 2 492 3 212 3 374 3 520 2 769 2 688 2 877 2 603
Tillgångar 4 340 4 718 4 197 4 337 4 556 4 648 3 798 3 745 3 997 3 768
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 678 2 615 2 346 2 661 3 427 3 397 3 269 3 353 3 354 2 791
Obeskattade reserver 0 157 0 276 157 0 0 0 273 435
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 111 278 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 661 1 946 1 740 1 122 972 1 252 529 392 370 541
Skulder och eget kapital 4 340 4 718 4 197 4 337 4 556 4 648 3 798 3 745 3 997 3 768
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 848 755 750 942 821 932 844 983
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 719 1 613 861 922 716 500 372 330 367 338
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 735 748 740 637 612 653 560 625 588 626
Utdelning till aktieägare 600 0 0 300 1 000 262 0 100 0 0
Omsättning 27 275 26 977 26 640 27 347 26 856 23 722 21 091 18 989 19 584 21 092
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 546 4 496 4 440 4 558 4 476 3 954 3 515 3 165 3 264 3 515
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 409 394 408 386 346 349 292 315 300 325
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -106 444 -299 502 497 138 19 -279 504 196
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,10% 1,27% -2,59% 1,83% 13,21% 12,47% 11,07% -3,04% -7,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,57% 10,22% -5,91% 10,61% 11,46% 3,10% 0,68% -7,02% 14,79% 5,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,25% 1,79% -0,93% 1,68% 1,94% 0,61% 0,12% -1,39% 3,02% 0,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 10,51% 12,26% 9,82% 12,37% 12,56% 11,85% 11,07% 10,38% 14,24% 12,51%
Rörelsekapital/omsättning 3,77% 4,21% 2,82% 7,64% 8,94% 9,56% 10,62% 12,09% 12,80% 9,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,71% 58,02% 55,90% 66,05% 77,76% 73,09% 86,07% 89,53% 88,83% 82,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,80% 88,85% 60,17% 161,05% 216,67% 177,16% 249,15% 339,80% 343,24% 182,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...