Visa allt om Tidacon Aktiebolag
Visa allt om Tidacon Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 233 2 043 2 084 2 167 1 988 2 192 2 102 2 039 2 441 2 721
Övrig omsättning 40 - 57 - - - - - 13 -
Rörelseresultat (EBIT) 229 301 492 307 162 351 307 269 643 676
Resultat efter finansnetto 273 312 507 336 193 345 317 335 561 681
Årets resultat 435 261 376 283 96 162 162 203 253 352
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 13 13 13 143 143 25 41 59 85
Omsättningstillgångar 1 509 1 553 1 875 1 596 1 803 1 786 1 709 1 490 1 350 1 610
Tillgångar 1 521 1 566 1 887 1 609 1 946 1 928 1 734 1 532 1 410 1 695
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 558 462 601 625 942 946 885 773 670 667
Obeskattade reserver 300 600 636 625 661 607 505 418 347 185
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 664 503 650 359 343 375 345 342 393 843
Skulder och eget kapital 1 521 1 566 1 887 1 609 1 946 1 928 1 734 1 532 1 410 1 695
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 528 827 768 741 915
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 913 834 927 848 0 0 3 100 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 512 470 504 477 470 459 418 449 457
Utdelning till aktieägare 435 340 400 400 600 100 100 50 100 250
Omsättning 2 273 2 043 2 141 2 167 1 988 2 192 2 102 2 039 2 454 2 721
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 117 1 022 1 042 1 084 994 1 096 1 051 1 020 1 221 1 361
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 759 742 681 734 669 649 652 628 650 685
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 229 301 492 307 162 364 323 287 669 685
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,30% -1,97% -3,83% 9,00% -9,31% 4,28% 3,09% -16,47% -10,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,95% 19,92% 26,87% 20,88% 9,97% 18,21% 18,34% 23,89% 46,03% 40,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,23% 15,27% 24,33% 15,51% 9,76% 16,01% 15,13% 17,95% 26,59% 25,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 37,84% 51,40% 58,78% 57,08% 73,44% 64,37% 64,89% 56,30% 39,21% 28,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,07% 59,39% 58,14% 69,14% 73,44% 72,27% 72,50% 70,57% 65,24% 47,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 227,26% 308,75% 288,46% 444,57% 525,66% 476,27% 495,36% 435,67% 343,51% 190,98%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...