Visa allt om Vingåkers Factory Outlet AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 165 260 142 212 162 043 189 715 204 553 199 550 192 112 172 181 153 532 146 466
Övrig omsättning 2 710 1 181 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 18 771 10 499 5 669 22 268 27 804 27 484 30 269 25 677 21 938 19 678
Resultat efter finansnetto 2 10 566 5 590 23 319 28 904 28 604 31 736 27 149 23 151 21 050
Årets resultat -7 -1 347 5 818 -104 20 668 22 329 24 409 36 030 17 925 16 479
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 507 6 569 7 210 7 518 7 559 8 537 9 868 10 413 10 647 11 269
Omsättningstillgångar 20 528 40 145 38 473 51 191 74 174 75 878 68 492 78 528 48 389 41 075
Tillgångar 58 035 46 714 45 683 58 709 81 733 84 415 78 360 88 941 59 036 52 344
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 919 11 926 13 273 7 455 29 205 37 020 29 833 47 424 21 394 14 761
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 142 19 225 18 959
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 46 116 34 788 32 409 51 254 52 528 47 395 48 527 41 375 18 417 18 624
Skulder och eget kapital 58 035 46 714 45 682 58 709 81 733 84 415 78 360 88 941 59 036 52 344
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD 1 292 1 690 1 297 1 265 1 240 728 1 675 1 331 1 819 1 100
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 2 25 358 - - - -
Löner till övriga anställda 20 415 18 026 21 973 22 199 20 658 21 542 19 141 19 647 18 228 17 593
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 189 7 884 7 390 9 842 9 798 9 657 8 021 6 602 6 103 5 398
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 28 483 15 141 42 000 10 000 3 492
Omsättning 167 970 143 393 162 043 189 715 204 553 199 550 192 112 172 181 153 532 146 466
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 58 48 60 67 62 63 58 55 56 60
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 849 2 963 2 701 2 832 3 299 3 167 3 312 3 131 2 742 2 441
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 544 575 511 497 511 507 497 501 467 402
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 755 11 442 6 606 23 103 29 000 28 815 31 596 26 719 22 971 20 665
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,21% -12,24% -14,59% -7,25% 2,51% 3,87% 11,58% 12,15% 4,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,16% 22,80% 12,90% 39,92% 35,66% 34,19% 40,72% 30,70% 39,43% 40,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,06% 7,49% 3,64% 12,35% 14,25% 14,47% 16,61% 15,86% 15,16% 14,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,89% 38,37% 33,08% 38,90% 37,95% 39,22% 39,07% 38,99% 39,73% 40,08%
Rörelsekapital/omsättning -15,48% 3,77% 3,74% -0,03% 10,58% 14,27% 10,39% 21,58% 19,52% 15,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,54% 25,53% 29,05% 12,70% 35,73% 43,85% 38,07% 53,45% 61,64% 54,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 8,47% 79,28% 80,94% 73,30% 115,86% 133,95% 114,75% 160,14% 192,56% 144,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!