Visa allt om Kiroan AB
Visa allt om Kiroan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-10 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 23 983 12 339 14 777 8 637 4 880 2 266 2 100 1 200 1 000 1 000
Övrig omsättning 227 348 1 307 207 - 433 398 74 14 -
Rörelseresultat (EBIT) -766 848 2 434 2 926 586 -145 90 -76 213 26
Resultat efter finansnetto -1 363 728 2 301 2 722 460 -219 29 -136 151 -44
Årets resultat 2 228 1 688 2 010 75 -19 21 -98 -244 -23
Balansräkningar (tkr)
2015-10 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 522 11 318 12 759 12 918 12 469 13 221 13 651 14 814 5 268 4 290
Omsättningstillgångar 7 580 668 2 469 2 422 4 240 3 705 2 423 1 240 1 185 1 358
Tillgångar 10 102 11 986 15 228 15 339 16 709 16 927 16 074 16 054 6 453 5 648
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 579 575 505 439 419 343 363 342 342 299
Obeskattade reserver 3 632 632 200 200 200 200 500 500 500 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 8 815 693 1 094 1 700 2 000 0 0 414 774
Kortfristiga skulder 5 891 1 962 13 830 13 608 14 391 14 383 15 211 15 212 5 197 4 575
Skulder och eget kapital 10 102 11 986 15 228 15 339 16 709 16 927 16 074 16 054 6 453 5 648
Löner & utdelning (tkr)
2015-10
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 641 1 729 1 383 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 291 619 526 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 210 12 687 16 084 8 844 4 880 2 699 2 498 1 274 1 014 1 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 7 5 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 332 1 763 2 955 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 495 363 387 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 506 4 301 4 751 5 311 621 1 919 90 1 121 899 751
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 94,37% -16,50% 71,09% 76,99% 115,36% 7,90% 75,00% 20,00% 0,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,57% 7,09% 16,08% 19,08% 3,51% -0,85% 0,56% -0,47% 3,30% 0,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,19% 6,89% 16,57% 33,88% 12,01% -6,35% 4,29% -6,33% 21,30% 2,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,00% 91,96% 86,85% 80,46% 100,00% 100,00% 92,86% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,04% -10,49% -76,88% -129,51% -208,01% -471,23% -608,95% -1 164,33% -401,20% -321,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,78% 8,91% 4,28% 3,82% 3,39% 2,90% 4,50% 4,37% 10,88% 5,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,67% 34,05% 17,67% 17,63% 29,46% 20,70% 15,93% 8,15% 22,80% 29,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...