Visa allt om Skårdal Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Skårdal Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 37 680 39 062 39 440 39 451 35 069 38 660 43 369 43 797 24 777 23 796
Övrig omsättning - - - - 29 963 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 22 580 18 613 23 742 24 679 25 219 27 207 19 904 26 584 16 168 15 331
Resultat efter finansnetto 19 968 15 490 19 267 18 823 20 295 22 515 15 527 21 226 10 601 14 169
Årets resultat 15 804 14 280 16 126 14 147 14 414 14 517 14 539 11 321 3 180 10 422
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 284 660 287 733 310 630 313 878 313 442 288 357 274 237 326 736 354 283 161 179
Omsättningstillgångar 121 216 109 948 112 912 84 536 82 237 138 461 64 777 86 115 1 356 22 819
Tillgångar 405 876 397 681 423 542 398 414 395 679 426 818 339 014 412 851 355 639 183 998
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 156 210 149 765 146 795 133 935 124 699 125 025 119 352 112 183 108 232 105 052
Obeskattade reserver 11 696 12 714 15 454 15 925 15 161 11 531 8 714 13 495 6 978 88
Avsättningar (tkr) 21 178 18 637 17 876 15 248 12 722 15 731 13 706 10 567 9 809 9 278
Långfristiga skulder 211 682 211 682 229 850 0 87 000 87 000 87 000 171 000 0 0
Kortfristiga skulder 5 110 4 883 13 567 233 306 156 097 187 531 110 242 105 605 230 620 69 580
Skulder och eget kapital 405 876 397 681 423 542 398 414 395 679 426 818 339 014 412 851 355 639 183 998
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 120 000 0 0 0 0 0
Omsättning 37 680 39 062 39 440 39 451 65 032 38 660 43 369 43 797 24 777 23 796
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 28 854 24 913 30 461 30 744 30 342 28 901 24 294 32 589 17 789 16 844
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,54% -0,96% -0,03% 12,50% -9,29% -10,86% -0,98% 76,76% 4,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,45% 5,73% 6,48% 7,00% 7,49% 7,51% 6,64% 6,85% 4,45% 8,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 69,48% 58,29% 69,58% 70,68% 84,52% 82,93% 51,92% 64,58% 63,91% 67,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 61,33% 60,20% 62,56% 59,44% 70,38% 62,75% 60,70% 65,25% 64,43%
Rörelsekapital/omsättning 308,14% 268,97% 251,89% -377,10% -210,61% -126,93% -104,83% -44,50% -925,31% -196,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,73% 40,15% 37,50% 36,73% 34,34% 31,28% 37,10% 29,58% 31,85% 57,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 372,13% 2 251,65% 832,25% 34,43% 52,68% 73,83% 58,76% 81,54% 0,59% 32,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...