Visa allt om Advisio Aktiebolag
Visa allt om Advisio Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 451 3 468 1 929 5 446 5 485 8 266 19 923 18 305 93 071 115 872
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 418 1 365 -1 186 -2 181 -3 414 4 237 57 -8 778 7 615 698
Resultat efter finansnetto -1 357 -792 -3 331 -7 895 -12 125 3 475 921 -7 985 7 233 455
Årets resultat -1 357 -792 -3 331 -7 895 -12 125 3 475 921 -7 985 5 769 379
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 786 786 1 549 2 600 9 732 18 825 404 410 421 1 278
Omsättningstillgångar 25 419 26 578 26 395 28 664 32 122 35 241 50 103 49 950 59 356 94 170
Tillgångar 26 205 27 364 27 944 31 264 41 854 54 067 50 507 50 359 59 777 95 448
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 628 26 985 27 777 31 108 41 718 53 843 50 368 49 567 57 644 89 024
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 577 379 167 156 136 224 139 792 2 133 6 424
Skulder och eget kapital 26 205 27 364 27 944 31 264 41 854 54 067 50 507 50 359 59 777 95 448
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 112 240 200 320 310
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 728 876 876 764 976 240 477 665 252 252
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 333 354 380 344 437 215 279 335 214 207
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 120 92 149
Omsättning 2 451 3 468 1 929 5 446 5 485 8 266 19 923 18 305 93 071 115 872
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 226 1 734 965 2 723 2 743 4 133 9 962 6 102 46 536 57 936
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 531 620 628 573 725 306 526 429 424 415
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 418 1 365 -1 150 -2 181 -3 412 4 239 63 -8 766 7 632 732
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -29,33% 79,78% -64,58% -0,71% -33,64% -58,51% 8,84% -80,33% -19,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,93% 0,73% -5,53% -7,29% -28,96% 6,44% 1,85% -15,84% 12,58% 0,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -52,67% 5,77% -80,09% -41,85% -221,00% 42,10% 4,70% -43,58% 8,08% 0,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 2,04% 82,27% 13,48% -13,59% -29,88% 63,67% 6,92% -39,04% 9,62% 1,66%
Rörelsekapital/omsättning 1 013,55% 755,45% 1 359,67% 523,47% 583,15% 423,63% 250,79% 268,55% 61,48% 75,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,80% 98,61% 99,40% 99,50% 99,68% 99,59% 99,72% 98,43% 96,43% 93,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 573,83% 792,61% 2 131,14% 2 142,31% 2 355,15% 1 986,61% 17 277,70% 2 876,64% 821,14% 431,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...