Visa allt om Strömsholmen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 786 299 732 982 640 002 775 821 870 142 911 530 735 673 701 972 642 029 544 250
Övrig omsättning 1 306 3 914 14 447 228 0 0 0 7 460 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 144 199 144 925 111 057 184 590 208 571 238 460 210 849 185 470 120 615 67 989
Resultat efter finansnetto 132 141 138 584 101 710 171 632 192 989 236 326 219 055 139 165 266 271 4 926
Årets resultat 104 921 94 679 54 898 113 017 125 991 135 824 143 379 86 244 246 981 -32 062
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 947 584 965 576 985 797 1 009 195 998 678 954 724 946 016 941 895 953 605 1 095 157
Omsättningstillgångar 1 376 110 1 254 634 1 088 748 985 125 909 286 895 580 689 484 456 046 301 119 266 469
Tillgångar 2 323 694 2 220 210 2 074 545 1 994 320 1 907 964 1 850 304 1 635 500 1 397 941 1 254 724 1 361 626
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 182 951 1 078 029 983 350 928 452 860 435 804 443 668 620 525 240 438 995 17 192
Obeskattade reserver 354 000 360 500 347 000 320 850 298 850 273 473 215 716 177 750 149 561 134 026
Avsättningar (tkr) 904 1 290 3 359 6 379 5 697 5 203 1 383 2 625 1 929 3 056
Långfristiga skulder 589 015 589 015 589 015 589 015 589 015 589 015 589 015 589 027 541 293 1 122 866
Kortfristiga skulder 196 824 191 376 151 821 149 624 153 967 178 170 160 766 103 299 122 946 84 486
Skulder och eget kapital 2 323 694 2 220 210 2 074 545 1 994 320 1 907 964 1 850 304 1 635 500 1 397 941 1 254 724 1 361 626
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 3 101 5 496 3 028 3 099 4 466 3 676 3 434 3 393 3 087 2 958
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 170 367 167 108 155 693 162 927 166 274 168 043 138 084 140 931 137 211 114 504
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 71 666 67 590 68 285 73 431 69 320 66 647 59 030 58 734 51 200 46 907
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 45 000 0 0 0 0 0
Omsättning 787 605 736 896 654 449 776 049 870 142 911 530 735 673 709 432 642 029 544 250
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 337 325 365 369 398 392 328 301 303 290
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 333 2 255 1 753 2 103 2 186 2 325 2 243 2 332 2 119 1 877
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 727 739 635 662 626 634 627 677 636 584
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 171 899 175 377 140 787 210 550 230 073 259 410 231 175 206 486 142 252 113 187
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,27% 14,53% -17,51% -10,84% -4,54% 23,90% 4,80% 9,34% 17,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,48% 7,09% 5,80% 9,55% 11,11% 13,79% 14,53% 15,48% 31,69% 5,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,16% 21,46% 18,80% 24,56% 24,36% 27,99% 32,31% 30,83% 61,93% 13,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,39% 71,80% 72,64% 72,44% 68,87% 68,38% 70,91% 69,89% 64,10% 66,52%
Rörelsekapital/omsättning 149,98% 145,06% 146,39% 107,69% 86,80% 78,70% 71,87% 50,25% 27,75% 33,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,79% 61,22% 60,45% 59,10% 57,31% 55,00% 51,17% 47,49% 44,28% 8,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 646,03% 615,14% 664,88% 603,89% 539,15% 467,23% 395,62% 396,61% 200,62% 267,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!