Visa allt om Mölnbacka Ungdomshem Aktiebolag
Visa allt om Mölnbacka Ungdomshem Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Nettoomsättning 21 423 20 194 18 328 17 574 19 168 18 083 19 101 18 311 17 034 15 717
Övrig omsättning 117 228 115 160 348 377 90 108 144 108
Rörelseresultat (EBIT) 3 159 1 932 743 514 908 51 748 676 44 954
Resultat efter finansnetto 3 237 6 490 745 522 939 88 817 722 53 1 090
Årets resultat 2 792 5 732 497 303 273 304 664 769 193 999
Balansräkningar (tkr)
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 679 1 063 1 283 1 669 1 892 786 935 1 221 1 403 1 272
Omsättningstillgångar 8 529 13 968 7 311 6 765 7 182 6 463 7 516 8 168 8 633 8 719
Tillgångar 9 207 15 031 8 594 8 434 9 075 7 249 8 451 9 390 10 036 9 991
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 679 10 887 5 154 5 058 5 154 4 881 4 977 6 773 6 004 6 111
Obeskattade reserver 1 607 1 991 1 579 1 489 1 365 783 1 113 1 208 1 540 1 762
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 921 2 153 1 860 1 887 2 555 1 585 2 361 1 408 2 492 2 118
Skulder och eget kapital 9 207 15 031 8 594 8 434 9 075 7 249 8 451 9 390 10 036 9 991
Löner & utdelning (tkr)
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 800 607 1 157 1 075
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 8 249 8 267 9 020 8 045 6 909 5 629 6 201 5 324
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 3 422 3 389 3 941 3 859 3 167 2 799 3 160 2 789
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 400 0 400 0 0 300
Omsättning 21 540 20 422 18 443 17 734 19 516 18 460 19 191 18 419 17 178 15 825
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 20 20 20 20 20 20 21 20 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 071 1 010 916 879 958 904 955 872 852 982
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 613 631 602 598 658 609 561 444 539 591
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 611 2 377 1 179 934 1 176 373 1 169 1 155 542 1 427
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,09% 10,18% 4,29% -8,32% 6,00% -5,33% 4,31% 7,50% 8,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,16% 43,18% 8,67% 6,19% 10,34% 1,21% 9,67% 7,69% 0,53% 10,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,11% 32,14% 4,06% 2,97% 4,89% 0,49% 4,28% 3,94% 0,31% 6,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 30,85% 58,51% 29,74% 27,76% 24,14% 26,98% 26,99% 36,92% 36,05% 42,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,30% 82,76% 74,30% 73,74% 68,53% 75,29% 68,60% 81,61% 71,13% 73,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 443,99% 648,77% 393,06% 358,51% 281,10% 407,76% 318,34% 580,11% 346,43% 411,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...