Visa allt om Jonas Gardell Produktion Aktiebolag
Visa allt om Jonas Gardell Produktion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 674 11 484 9 489 6 709 5 854 3 561 5 208 2 266 8 650 4 408
Övrig omsättning 8 397 8 924 17 483 14 667 14 926 18 101 19 573 7 887 8 808 11 834
Rörelseresultat (EBIT) 6 804 14 447 21 056 8 215 5 124 8 460 11 107 -860 6 709 5 741
Resultat efter finansnetto 6 803 14 446 21 061 8 222 5 137 8 465 11 107 -994 8 557 7 183
Årets resultat 5 785 8 350 13 637 5 547 3 771 6 316 6 759 0 5 016 3 957
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 910 969 1 028 0 3 9 65 1 861 1 745 990
Omsättningstillgångar 108 039 103 988 92 731 75 591 69 789 67 347 61 609 49 889 53 336 47 779
Tillgångar 108 949 104 957 93 759 75 591 69 791 67 355 61 675 51 751 55 080 48 770
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 88 646 83 131 75 021 61 684 56 387 52 866 46 800 40 241 40 442 35 476
Obeskattade reserver 19 538 20 209 16 545 13 039 12 402 12 462 12 667 10 832 11 935 10 474
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 765 1 617 2 192 869 1 003 2 027 2 208 678 2 704 2 820
Skulder och eget kapital 108 949 104 957 93 759 75 591 69 791 67 355 61 675 51 751 55 080 48 770
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 264 - 396 396 396 351 396 396
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 471 356 0 363 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 320 252 216 252 315 313 132 119 130 291
Utdelning till aktieägare 340 270 240 300 250 250 250 200 200 50
Omsättning 14 071 20 408 26 972 21 376 20 780 21 662 24 781 10 153 17 458 16 242
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 674 11 484 9 489 6 709 5 854 3 561 5 208 2 266 8 650 4 408
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 831 659 359 647 720 727 546 487 552 694
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 863 14 506 21 073 8 218 5 130 8 517 11 164 -784 6 794 5 868
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -50,59% 21,02% 41,44% 14,61% 64,39% -31,62% 129,83% -73,80% 96,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,26% 13,77% 22,47% 10,88% 7,36% 12,57% 18,01% -1,61% 15,93% 15,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 120,16% 125,82% 221,97% 122,57% 87,79% 237,74% 213,29% -36,76% 101,43% 167,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,94% 58,24% 48,45% -79,98% -147,88% -239,01% -139,92% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 890,62% 891,42% 954,15% 1 113,76% 1 175,03% 1 834,32% 1 140,57% 2 171,71% 585,34% 1 019,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,35% 94,22% 93,78% 94,32% 93,89% 92,12% 91,02% 92,83% 89,03% 88,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 500,26% 574,58% 209,03% 403,22% 288,24% 133,40% 108,15% 252,21% 150,11% 37,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...