Visa allt om Hyrfama AB
Visa allt om Hyrfama AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 755 439 471 694 730 1 894 2 816 7 328 7 020 5 784
Övrig omsättning 7 - 459 103 115 83 1 901 536 479 618
Rörelseresultat (EBIT) 332 -52 180 13 -120 -670 420 497 1 088 370
Resultat efter finansnetto 317 -87 187 6 -177 -543 287 474 587 487
Årets resultat 290 -87 187 6 -177 -293 429 282 160 299
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 262 6 100 6 194 4 282 4 867 4 618 5 021 7 199 6 223 5 761
Omsättningstillgångar 693 818 1 431 1 227 1 285 1 085 3 027 4 001 3 480 3 651
Tillgångar 3 954 6 919 7 625 5 509 6 152 5 703 8 048 11 200 9 702 9 412
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 457 814 1 051 1 014 1 157 1 477 2 270 1 967 1 806 1 646
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 250 554 421 124
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 457 6 042 6 448 4 266 4 130 3 896 5 056 6 859 6 313 6 374
Kortfristiga skulder 40 63 127 229 865 329 472 1 819 1 162 1 268
Skulder och eget kapital 3 954 6 919 7 625 5 509 6 152 5 703 8 048 11 200 9 702 9 412
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 70 21 270 204 93 115
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 0 188 790 670 765
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 0 7 14 17 63 28 163 335 282 313
Utdelning till aktieägare 0 0 150 150 150 143 500 127 120 0
Omsättning 762 439 930 797 845 1 977 4 717 7 864 7 499 6 402
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 1 1 1 2 5 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 439 471 694 730 1 894 1 408 1 466 1 170 1 157
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 8 - 20 119 56 321 271 183 244
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 402 41 273 110 2 868 1 777 2 110 2 213 1 293
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 71,98% -6,79% -32,13% -4,93% -61,46% -32,74% -61,57% 4,39% 21,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,47% 0,68% 3,67% 2,07% -0,76% -6,70% 5,48% 6,20% 11,40% 8,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 54,83% 10,71% 59,45% 16,43% -6,44% -20,17% 15,66% 9,47% 15,75% 14,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 93,21% 81,12% 48,08% 77,98% 67,22% 73,94% 69,22% 60,34%
Rörelsekapital/omsättning 86,49% 171,98% 276,86% 143,80% 57,53% 39,92% 90,73% 29,78% 33,02% 41,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,56% 11,76% 13,78% 18,41% 18,81% 25,90% 30,50% 21,21% 21,74% 18,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 732,50% 1 298,41% 1 126,77% 521,83% 148,55% 329,79% 641,31% 219,96% 299,48% 287,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...