Visa allt om Fastighets Aktiebolaget Briggen i Öresund

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 163 796 128 349 169 949 211 689 237 627 258 819 269 759 275 206 364 830 371 238
Övrig omsättning - - 231 756 113 052 52 471 121 371 6 886 173 356 - -
Rörelseresultat (EBIT) 52 931 15 365 -158 269 -30 933 29 378 60 618 121 573 53 079 13 389 195 096
Resultat efter finansnetto -6 678 -7 813 -198 802 -77 887 -22 510 6 181 66 567 -14 885 -58 240 126 969
Årets resultat 184 -7 152 -150 903 -65 646 -15 579 5 933 75 447 -12 334 -53 346 92 126
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 136 554 2 047 489 1 171 068 1 591 287 1 794 504 1 881 803 2 660 617 2 414 549 2 545 419 3 428 596
Omsättningstillgångar 41 321 110 579 232 816 433 267 448 561 562 958 85 670 394 110 472 625 97 489
Tillgångar 2 177 875 2 158 068 1 403 884 2 024 554 2 243 065 2 444 761 2 746 287 2 808 659 3 018 044 3 526 085
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 320 114 271 040 242 530 393 433 459 079 487 517 603 424 647 505 659 839 757 405
Obeskattade reserver 15 245 10 704 9 703 18 177 18 427 21 432 22 818 17 546 14 178 11 385
Avsättningar (tkr) 99 613 97 227 88 831 128 256 140 246 147 799 152 325 170 949 176 867 200 334
Långfristiga skulder 880 225 841 725 1 026 225 1 341 988 1 558 973 1 729 928 1 897 463 1 897 463 2 037 463 2 472 463
Kortfristiga skulder 862 678 937 372 36 595 142 700 66 340 58 085 70 257 75 196 129 697 84 499
Skulder och eget kapital 2 177 875 2 158 068 1 403 884 2 024 554 2 243 065 2 444 761 2 746 287 2 808 659 3 018 044 3 526 085
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 20 329 20 075 21 162 19 381 19 629 15 822 14 504 14 000 13 146 13 437
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 168 7 805 9 030 8 699 9 170 7 564 6 278 6 536 6 677 6 645
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 100 000 107 000 0 0
Omsättning 163 796 128 349 401 705 324 741 290 098 380 190 276 645 448 562 364 830 371 238
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 42 44 40 39 42 33 34 32 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 964 3 056 3 862 5 292 6 093 6 162 8 175 8 094 11 401 12 801
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 894 664 686 702 738 557 630 604 619 692
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 67 309 30 616 -138 805 -9 168 53 223 86 373 146 309 77 696 43 329 224 638
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,62% -24,48% -19,72% -10,92% -8,19% -4,06% -1,98% -24,57% -1,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,52% 0,84% -11,27% -1,40% 1,74% 3,11% 5,22% 2,33% 1,17% 5,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,47% 14,13% -93,07% -13,43% 16,39% 29,38% 53,11% 23,82% 9,71% 55,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,32% 11,97% 34,28% 41,53% 49,54% 50,03% 51,49% 53,43% 55,35% 55,21%
Rörelsekapital/omsättning -501,45% -644,18% 115,46% 137,26% 160,85% 195,07% 5,71% 115,88% 94,00% 3,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,24% 12,95% 17,81% 20,13% 21,11% 20,63% 22,58% 23,51% 22,21% 21,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4,79% 11,80% 636,20% 303,62% 676,15% 969,20% 121,94% 524,11% 364,41% 115,37%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...