Visa allt om Aqua-Nova AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 23 252 14 585 10 264 10 896 13 674 10 314 17 796 13 113 10 946 5 562
Övrig omsättning 653 25 71 59 152 33 197 476 1 316 323
Rörelseresultat (EBIT) 648 54 1 602 391 607 415 450 1 128 1 177 -499
Resultat efter finansnetto 601 21 1 581 367 581 386 393 1 106 1 173 -504
Årets resultat 469 9 1 333 367 581 386 393 1 106 1 173 -504
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 642 308 224 128 15 29 60 100 679 1 416
Omsättningstillgångar 14 452 9 579 9 355 8 308 7 391 6 842 8 551 7 940 8 721 4 215
Tillgångar 15 094 9 887 9 579 8 436 7 405 6 871 8 611 8 040 9 401 5 631
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 223 5 754 5 745 4 412 4 545 3 964 3 578 3 184 2 079 906
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 219 180
Långfristiga skulder 0 0 0 0 176 518 1 668 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 871 4 133 3 834 4 024 2 685 2 389 3 366 4 855 7 103 4 545
Skulder och eget kapital 15 094 9 887 9 579 8 436 7 405 6 871 8 611 8 040 9 401 5 631
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 - 844 851 841
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 - 302 256 219
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 905 14 610 10 335 10 955 13 826 10 347 17 993 13 589 12 262 5 885
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 3 3 3 3 4 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 813 3 646 3 421 3 632 4 558 3 438 4 449 6 557 5 473 2 781
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 642 496 537 746 602 608 555 621 602 599
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 728 101 1 649 438 622 446 489 1 790 1 954 213
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 59,42% 42,10% -5,80% -20,32% 32,58% -42,04% 35,71% 19,80% 96,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,29% 0,55% 16,72% 4,63% 8,20% 6,04% 5,23% 14,03% 12,53% -8,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,79% 0,37% 15,61% 3,59% 4,44% 4,02% 2,53% 8,60% 10,76% -8,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,36% 24,35% 33,02% 41,48% 27,97% 49,30% 28,71% 35,42% 25,06% 35,06%
Rörelsekapital/omsättning 24,00% 37,34% 53,79% 39,32% 34,42% 43,17% 29,14% 23,53% 14,78% -5,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,23% 58,20% 59,97% 52,30% 61,38% 57,69% 41,55% 39,60% 22,11% 16,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,03% 212,56% 225,48% 182,08% 237,47% 240,85% 236,45% 121,46% 114,16% 68,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!