Visa allt om XERVON Sweden AB
Visa allt om XERVON Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09
Nettoomsättning 198 303 202 173 173 766 228 655 246 706 180 095 136 977 152 366 168 846 267 033
Övrig omsättning 386 104 8 098 4 220 3 024 1 517 4 155 5 231 5 561 727
Rörelseresultat (EBIT) 7 718 4 700 6 162 11 806 3 583 -6 241 -30 164 -14 756 -7 891 -178 745
Resultat efter finansnetto 7 571 4 406 5 821 11 238 2 597 -7 328 -31 272 -15 579 -8 393 -189 780
Årets resultat 7 571 4 406 5 821 11 238 2 597 -7 328 -31 272 -15 579 -4 712 -135 330
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 83 258 84 602 85 723 60 687 46 664 30 647 22 599 54 869 79 928 111 486
Omsättningstillgångar 48 754 38 783 42 762 42 073 46 226 50 138 35 814 35 321 53 874 45 506
Tillgångar 132 012 123 384 128 485 102 761 92 890 80 785 58 412 90 191 133 803 156 992
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 531 54 960 50 554 34 233 22 995 5 398 5 726 36 998 52 577 57 289
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 27 274 30 283 30 264 30 279 30 236 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 42 207 38 142 47 668 38 249 39 659 75 387 52 686 53 192 81 225 99 703
Skulder och eget kapital 132 012 123 384 128 485 102 761 92 890 80 785 58 412 90 191 133 803 156 992
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-09
2010-09
2009-09
2008-09
2007-09
Löner till styrelse & VD 1 827 1 797 1 611 1 626 2 108 1 467 1 084 1 091 941 960
Varav tantiem till styrelse & VD 634 631 470 541 - 363 100 96 - -
Löner till övriga anställda 48 402 43 279 42 685 47 951 63 890 49 838 48 883 52 521 64 467 107 082
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 451 20 608 19 521 20 136 25 136 19 082 19 008 19 495 25 537 34 742
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 198 689 202 277 181 864 232 875 249 730 181 612 141 132 157 597 174 407 267 760
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 115 110 112 129 132 150 151 168 216 236
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 724 1 838 1 551 1 773 1 869 1 201 907 907 782 1 132
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 663 643 642 590 760 510 471 433 435 717
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 720 18 623 16 902 22 191 13 422 5 148 -5 835 12 386 22 654 -150 234
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,91% 16,35% -24,01% -7,32% 36,99% 31,48% -10,10% -9,76% -36,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,91% 3,82% 4,90% 11,50% 3,96% -7,72% -51,57% -16,22% -5,42% -111,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,93% 2,33% 3,62% 5,17% 1,49% -3,46% -21,99% -9,60% -4,29% -65,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,30% 0,32% -2,82% 1,67% 2,66% -14,02% -12,32% -11,73% -16,20% -20,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,37% 44,54% 39,35% 33,31% 24,76% 6,68% 9,80% 41,02% 39,29% 36,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,76% 101,15% 89,41% 109,77% 116,50% 66,36% 67,37% 65,95% 66,09% 45,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...