Visa allt om BERGNÄSETS BAGERI Aktiebolag
Visa allt om BERGNÄSETS BAGERI Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 36 9 32 199 533 20 943 3 947 4 664
Övrig omsättning 307 425 286 267 279 278 210 1 507 137 -
Rörelseresultat (EBIT) -86 7 -115 -112 -98 -70 -237 1 019 289 91
Resultat efter finansnetto -81 7 -112 -110 -96 -78 -235 1 017 279 87
Årets resultat -81 7 -112 -110 -96 -15 -7 546 227 87
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 314 432 374 350 371 397 403 408 478 40
Omsättningstillgångar 494 554 513 664 870 979 1 108 1 412 1 014 896
Tillgångar 808 986 887 1 014 1 241 1 376 1 511 1 820 1 492 937
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 675 756 749 861 971 1 067 1 082 1 110 564 337
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 63 291 33 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 27 126 128 129 171 255 94
Kortfristiga skulder 133 230 138 126 144 180 236 248 640 505
Skulder och eget kapital 808 986 887 1 014 1 241 1 376 1 511 1 820 1 492 937
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 50 0 146 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 26 0 0 0 0 0 0 254 785 1 290
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 0 0 0 0 13 6 89 474 703
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
Omsättning 310 461 295 299 478 811 230 2 450 4 084 4 664
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 0 0 0 0 1 1 5 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 - - - - - 20 943 789 666
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 34 - - - - - 56 351 282 327
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -59 49 -89 -86 -72 -44 -215 1 050 319 119
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -91,67% 300,00% -71,88% -83,92% -62,66% 2 565,00% -97,88% -76,11% -15,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,02% 0,71% -12,63% -10,85% -7,66% -4,87% -15,16% 56,43% 19,50% 9,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2 700,00% 19,44% -1 244,44% -343,75% -47,74% -12,57% -1 145,00% 108,91% 7,37% 1,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -600,00% 2,78% -333,33% -12,50% -11,06% 14,45% 70,00% 73,38% 76,06% 78,47%
Rörelsekapital/omsättning 12 033,33% 900,00% 4 166,67% 1 681,25% 364,82% 149,91% 4 360,00% 123,44% 9,48% 8,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,54% 76,67% 84,44% 84,91% 78,24% 77,54% 74,68% 72,50% 39,39% 35,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 358,65% 233,48% 359,42% 513,49% 585,42% 528,89% 378,39% 569,35% 151,09% 155,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...