Visa allt om AV-Tjänst Göteborg AB
Visa allt om AV-Tjänst Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 730 7 727 9 498 7 885 9 142 9 254 8 487 6 570 5 993 4 877
Övrig omsättning 290 26 - 240 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 250 -204 451 232 156 468 567 204 173 82
Resultat efter finansnetto 157 -336 307 105 46 353 428 77 8 7
Årets resultat 142 -72 198 78 48 190 231 55 64 3
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 512 2 822 3 359 2 733 2 266 2 206 2 186 2 146 1 763 1 685
Omsättningstillgångar 1 766 1 899 1 701 2 026 2 020 1 528 1 958 1 585 1 204 782
Tillgångar 4 278 4 721 5 061 4 759 4 287 3 734 4 144 3 731 2 968 2 466
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 715 1 573 1 644 1 447 1 369 1 321 1 131 979 324 261
Obeskattade reserver 0 0 225 225 225 241 151 41 41 123
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 559 922 0 960 566 229 929 597 836 836
Kortfristiga skulder 2 004 2 226 3 191 2 128 2 127 1 943 1 933 2 113 1 766 1 247
Skulder och eget kapital 4 278 4 721 5 061 4 759 4 287 3 734 4 144 3 731 2 968 2 466
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 783 719 614 780
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 904 1 698 1 703 1 981 2 281 1 166 1 000 874 453
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 697 686 670 746 976 610 668 538 438
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 020 7 753 9 498 8 125 9 142 9 254 8 487 6 570 5 993 4 877
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 6 6 6 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 346 1 545 1 900 1 577 1 524 1 542 1 415 1 314 1 498 1 219
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 482 531 385 441 405 484 368 423 453 354
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 378 1 040 1 499 1 260 1 224 1 413 1 839 1 124 1 010 659
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,90% -18,65% 20,46% -13,75% -1,21% 9,04% 29,18% 9,63% 22,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,84% -4,30% 9,07% 4,98% 3,64% 12,72% 13,78% 5,60% 5,83% 3,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,71% -2,63% 4,83% 3,01% 1,71% 5,13% 6,73% 3,18% 2,89% 1,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,61% 81,48% 69,49% 77,98% 71,44% 73,65% 75,21% 80,97% 88,70% 73,24%
Rörelsekapital/omsättning -3,54% -4,23% -15,69% -1,29% -1,17% -4,48% 0,29% -8,04% -9,38% -9,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,09% 33,32% 35,95% 34,09% 35,80% 40,13% 29,98% 27,05% 11,91% 14,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,47% 66,17% 44,41% 78,24% 91,26% 73,49% 97,00% 60,96% 53,17% 44,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...