Visa allt om HTH Kök i Varberg AB
Visa allt om HTH Kök i Varberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 19 363 19 097 13 116 14 628 12 444 11 548 12 777 11 318 11 943 13 119
Övrig omsättning 36 37 37 27 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 739 1 497 230 400 383 447 665 533 433 668
Resultat efter finansnetto 727 1 483 223 412 387 462 659 526 446 661
Årets resultat 561 813 268 338 200 251 481 400 243 359
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 70 101 102 23 30 10 27 47 71 80
Omsättningstillgångar 5 502 4 992 3 289 3 177 2 902 2 618 2 581 2 275 2 025 1 853
Tillgångar 5 572 5 093 3 392 3 200 2 932 2 627 2 608 2 322 2 096 1 933
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 903 2 041 1 429 1 361 1 223 1 173 1 272 1 091 891 739
Obeskattade reserver 780 780 375 493 515 411 301 301 321 218
Avsättningar (tkr) 44 81 118 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 845 2 190 1 470 1 346 1 194 1 043 1 036 931 884 976
Skulder och eget kapital 5 572 5 093 3 392 3 200 2 932 2 627 2 608 2 322 2 096 1 933
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 384 384 336 332
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 350 1 764 1 911 1 622 1 356 887 902 857 659
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 877 768 727 651 552 523 480 654 731
Utdelning till aktieägare 300 300 200 100 0 150 100 100 200 91
Omsättning 19 399 19 134 13 153 14 655 12 444 11 548 12 777 11 318 11 943 13 119
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 5 5 5 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 227 3 183 2 623 2 926 2 489 2 887 3 194 2 830 2 389 2 624
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 620 571 515 532 467 496 495 458 380 375
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 769 1 528 238 408 400 464 685 557 490 715
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,39% 45,60% -10,34% 17,55% 7,76% -9,62% 12,89% -5,23% -8,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,28% 29,41% 6,87% 13,06% 13,23% 17,59% 25,69% 22,95% 21,95% 35,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,82% 7,84% 1,78% 2,86% 3,12% 4,00% 5,24% 4,71% 3,85% 5,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,80% 30,41% 28,90% 30,84% 31,30% 31,26% 28,79% 29,20% 27,92% 26,59%
Rörelsekapital/omsättning 13,72% 14,67% 13,87% 12,52% 13,73% 13,64% 12,09% 11,87% 9,55% 6,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,07% 52,02% 50,75% 54,55% 54,66% 56,18% 57,28% 56,54% 53,54% 46,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 162,67% 190,18% 177,48% 179,05% 189,78% 199,81% 215,06% 212,78% 190,27% 162,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...