Visa allt om Rymans Elservice AB
Visa allt om Rymans Elservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04
Nettoomsättning 16 169 17 359 31 443 22 969 25 983 26 035 25 459 7 065 436 1 042
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 422 2 606 1 609 7 571 8 223 6 882 5 082 2 117 -79 95
Resultat efter finansnetto 2 141 2 322 1 391 7 901 8 628 6 797 5 075 2 117 -77 97
Årets resultat 1 955 1 574 766 4 678 4 627 3 703 2 773 1 192 -77 69
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 935 30 059 28 354 21 794 12 911 3 180 3 187 131 0 10
Omsättningstillgångar 3 803 6 580 5 652 13 602 7 585 14 108 7 053 4 074 168 494
Tillgångar 37 737 36 639 34 007 35 397 20 496 17 287 10 240 4 205 168 504
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 401 19 446 17 872 17 106 12 428 7 801 4 097 1 324 132 309
Obeskattade reserver 7 979 8 361 8 090 7 725 5 790 3 540 1 828 526 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 984 3 969 2 450 2 000 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 372 4 863 5 594 8 565 2 278 5 946 4 314 2 355 37 195
Skulder och eget kapital 37 737 36 639 34 007 35 397 20 496 17 287 10 240 4 205 168 504
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 460 324 300 64 166
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 3 384 3 589 2 403 3 031 2 355 1 580 1 091 129 229
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 1 157 1 026 669 923 806 493 393 71 131
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 16 169 17 359 31 443 22 969 25 983 26 035 25 459 7 065 436 1 042
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 9 9 6 7 7 6 4 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 617 1 929 3 494 3 828 3 712 3 719 4 243 1 766 436 521
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 490 520 525 532 582 536 423 467 267 264
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 553 2 723 1 761 7 710 8 353 6 979 5 161 2 136 -79 98
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,86% -44,79% 36,89% -11,60% -0,20% 2,26% 260,35% 1 520,41% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,45% 7,15% 5,00% 22,65% 42,10% 39,97% 49,63% 50,37% -45,83% 19,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,05% 15,09% 5,41% 34,91% 33,21% 26,54% 19,96% 29,98% -17,66% 9,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,45% 53,31% 31,76% 56,83% 56,44% 49,21% 31,79% 63,11% 69,04% 80,33%
Rörelsekapital/omsättning -3,52% 9,89% 0,18% 21,93% 20,42% 31,35% 10,76% 24,33% 30,05% 28,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,20% 70,87% 71,11% 65,35% 81,46% 60,22% 53,17% 40,71% 78,57% 61,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,38% 126,28% 93,71% 154,19% 317,69% 231,92% 143,93% 159,41% 454,05% 226,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...