Visa allt om Davidson Billing Arkitekter AB
Visa allt om Davidson Billing Arkitekter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 811 8 735 9 345 9 889 8 369 8 146 5 472 6 557 8 094 8 105
Övrig omsättning 43 3 108 - 740 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 378 881 1 092 1 175 915 1 311 259 602 308 897
Resultat efter finansnetto 382 939 1 090 1 178 914 1 304 508 595 304 890
Årets resultat 1 222 578 756 746 566 782 291 310 259 504
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 039 3 392 3 028 3 805 3 525 3 250 2 903 2 437 2 451 2 087
Omsättningstillgångar 1 011 2 568 2 152 2 228 1 969 1 824 1 089 935 1 242 1 787
Tillgångar 4 050 5 960 5 180 6 033 5 493 5 074 3 992 3 372 3 693 3 875
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 836 2 003 2 010 2 874 2 459 2 192 1 620 1 529 1 419 1 410
Obeskattade reserver 500 1 700 1 500 1 400 1 280 1 200 980 880 730 808
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 714 2 256 1 670 1 758 1 756 1 682 1 392 963 1 545 1 657
Skulder och eget kapital 4 050 5 960 5 180 6 033 5 493 5 074 3 992 3 372 3 693 3 875
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 108 1 137 1 083 836 661 884
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 512 4 286 4 108 3 585 2 443 2 642 1 336 2 192 3 253 2 698
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 802 1 832 1 481 1 851 1 361 1 363 975 1 293 1 852 1 618
Utdelning till aktieägare 300 390 420 450 330 300 210 200 200 250
Omsättning 3 854 8 738 9 453 9 889 9 109 8 146 5 472 6 557 8 094 8 105
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 10 9 8 7 9 6 6 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 762 874 1 038 1 236 1 196 905 912 1 093 809 811
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 450 608 619 679 699 567 562 721 586 526
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 378 881 1 092 1 207 959 1 370 377 740 439 1 038
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -56,37% -6,53% -5,50% 18,16% 2,74% 48,87% -16,55% -18,99% -0,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,51% 15,81% 21,18% 19,54% 16,73% 25,90% 12,98% 17,97% 8,53% 23,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,10% 10,78% 11,74% 11,92% 10,98% 16,13% 9,47% 9,24% 3,89% 11,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 92,35% 82,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,79% 3,57% 5,16% 4,75% 2,55% 1,74% -5,54% -0,43% -3,74% 1,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,65% 55,86% 61,39% 64,74% 61,94% 60,63% 58,67% 64,13% 52,66% 51,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 141,60% 113,83% 128,86% 126,73% 112,13% 108,44% 78,23% 97,09% 80,39% 107,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...