Visa allt om HSB Mark & Trädgård i Mälardalarna AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 12 734 23 693 26 367 21 302 20 215 20 288 20 217 15 759 6 421 5 552
Övrig omsättning 389 77 94 145 198 110 160 65 91 53
Rörelseresultat (EBIT) 442 133 839 79 230 255 1 337 459 168 293
Resultat efter finansnetto 432 105 774 175 193 162 1 303 418 130 241
Årets resultat 1 294 744 102 113 368 3 318 130 109
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 148 5 782 5 036 5 039 4 597 4 656 3 484 416 381 550
Omsättningstillgångar 4 461 1 584 4 687 4 585 1 997 1 974 2 082 3 693 2 028 1 970
Tillgångar 5 609 7 366 9 723 9 624 6 594 6 630 5 566 4 109 2 409 2 520
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 946 2 563 2 269 1 526 1 424 1 312 944 941 623 493
Obeskattade reserver 1 632 691 564 245 200 152 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 300 1 500 1 000 900 1 300 300 400 800 800
Kortfristiga skulder 2 004 1 812 5 390 6 854 4 070 3 866 4 322 2 768 986 1 227
Skulder och eget kapital 5 609 7 366 9 723 9 624 6 594 6 630 5 566 4 109 2 409 2 520
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 44 101 98 116 70 67 55 56 69
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 110 10 961 13 450 12 775 12 174 11 847 10 930 8 161 2 149 1 810
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 954 4 144 5 279 4 688 4 425 4 460 3 658 2 783 870 675
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 123 23 770 26 461 21 447 20 413 20 398 20 377 15 824 6 512 5 605
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 45 36 33 34 34 33 23 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 273 527 732 646 595 597 613 685 803 694
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 422 342 523 541 500 482 449 484 385 326
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 001 841 1 294 444 478 484 1 488 651 376 512
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -46,25% -10,14% 23,78% 5,38% -0,36% 0,35% 28,29% 145,43% 15,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,88% 1,81% 8,63% 2,51% 3,61% 3,85% 24,20% 11,32% 7,22% 12,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,47% 0,56% 3,18% 1,14% 1,18% 1,26% 6,66% 2,95% 2,71% 5,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,29% 73,73% 79,88% 89,60% 89,16% 86,61% 84,76% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,29% -0,96% -2,67% -10,65% -10,25% -9,33% -11,08% 5,87% 16,23% 13,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,39% 42,11% 27,86% 17,84% 23,96% 21,58% 16,96% 22,90% 25,86% 19,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 219,31% 84,99% 85,97% 66,21% 47,76% 49,84% 46,69% 130,38% 178,19% 133,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!