Visa allt om Hyllie Park Diakoni Aktiebolag
Visa allt om Hyllie Park Diakoni Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 49 407 54 353 51 111 46 533 40 377 37 187 33 556 30 888 27 453 26 834
Övrig omsättning 2 568 - 504 468 630 682 884 720 626 815
Rörelseresultat (EBIT) 4 914 4 844 6 773 5 638 1 920 1 967 3 169 2 300 1 862 1 796
Resultat efter finansnetto 4 361 4 220 6 013 4 640 841 1 098 2 402 1 535 1 131 1 027
Årets resultat 2 964 3 257 4 552 3 599 701 776 1 746 1 111 811 717
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 677 31 183 32 903 35 843 35 318 36 246 28 528 30 448 21 715 22 576
Omsättningstillgångar 21 446 21 498 17 358 10 085 7 696 6 025 7 466 5 125 7 887 6 881
Tillgångar 54 123 52 681 50 261 45 927 43 014 42 271 35 994 35 573 29 602 29 458
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 424 23 561 20 406 16 804 13 205 12 504 11 727 9 981 8 869 8 059
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 727 1 358 1 202 826 543 653 640 536 464 413
Långfristiga skulder 20 885 21 683 22 481 23 278 24 076 24 642 19 132 19 670 16 263 16 951
Kortfristiga skulder 5 087 6 079 6 173 5 020 5 190 4 473 4 494 5 387 4 006 4 036
Skulder och eget kapital 54 123 52 681 50 261 45 927 43 014 42 271 35 994 35 573 29 602 29 458
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 681 516 433 318 711 779 522 455 605 599
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 24 728 25 169 24 117 22 529 20 208 16 653 16 011 14 990 13 588 13 678
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 970 10 011 9 318 8 916 7 918 6 919 6 183 5 694 5 490 5 828
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 51 975 54 353 51 615 47 001 41 007 37 869 34 440 31 608 28 079 27 649
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 72 68 70 69 69 67 58 58 56 58
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 686 799 730 674 585 555 579 533 490 463
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 497 537 471 451 416 381 392 369 349 326
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 212 7 290 9 209 7 388 3 570 3 414 4 445 3 522 2 936 2 880
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,10% 6,34% 9,84% 15,25% 8,58% 10,82% 8,64% 12,51% 2,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,23% 9,37% 13,69% 12,38% 4,58% 4,91% 8,85% 6,54% 6,93% 6,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,11% 9,08% 13,46% 12,21% 4,87% 5,58% 9,49% 7,54% 7,47% 7,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 33,11% 28,37% 21,88% 10,88% 6,21% 4,17% 8,86% -0,85% 14,14% 10,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,82% 44,72% 40,60% 36,59% 30,70% 29,58% 32,58% 28,06% 29,96% 27,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 418,66% 351,67% 279,43% 198,82% 146,22% 132,51% 163,75% 93,34% 194,63% 168,38%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 49 407 54 353 51 111 46 533 40 377 37 187 33 556 30 888 27 453 26 834
Övrig omsättning 2 568 - 504 468 630 682 884 720 626 815
Rörelseresultat (EBIT) 4 023 4 321 5 367 5 088 1 358 1 390 2 582 1 675 1 125 1 048
Resultat efter finansnetto 3 983 4 220 5 143 4 640 841 1 098 2 402 1 535 1 131 1 027
Årets resultat 1 985 2 943 3 006 2 596 607 741 1 453 910 574 592
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 050 20 784 22 011 24 111 23 298 23 938 15 933 17 085 7 764 8 037
Omsättningstillgångar 21 446 21 498 17 358 10 085 7 696 6 025 7 466 5 125 7 887 6 881
Tillgångar 44 496 42 282 39 369 34 195 30 994 29 964 23 398 22 210 15 651 14 918
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 239 19 355 16 514 13 876 11 280 10 673 9 932 8 480 7 570 6 996
Obeskattade reserver 6 647 5 387 4 983 3 753 2 466 2 482 2 435 2 037 1 763 1 475
Avsättningar (tkr) 265 173 105 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 305 10 815 11 325 11 835 12 345 12 623 6 825 7 075 2 900 3 000
Kortfristiga skulder 6 041 6 552 6 441 4 732 4 903 4 185 4 206 4 619 3 419 3 448
Skulder och eget kapital 44 496 42 282 39 369 34 195 30 994 29 964 23 398 22 210 15 651 14 918
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 681 516 433 318 711 779 522 455 605 599
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 24 728 25 169 24 117 22 529 20 208 16 653 16 011 14 990 13 588 13 678
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 970 10 011 9 318 8 916 7 918 6 919 6 183 5 694 5 490 5 828
Utdelning till aktieägare 0 101 101 238 0 0 0 0 0 0
Omsättning 51 975 54 353 51 615 47 001 41 007 37 869 34 440 31 608 28 079 27 649
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 72 68 70 69 69 67 58 58 56 58
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 686 799 730 674 585 555 579 533 490 463
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 497 537 471 451 416 381 392 369 349 326
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 337 5 790 6 850 6 411 2 581 2 409 3 431 2 470 1 771 1 704
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,10% 6,34% 9,84% 15,25% 8,58% 10,82% 8,64% 12,51% 2,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,23% 10,44% 13,90% 15,01% 4,54% 5,00% 11,08% 7,62% 8,29% 7,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,31% 8,12% 10,71% 11,03% 3,48% 4,03% 7,73% 5,48% 4,73% 4,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,28% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,18% 27,50% 21,36% 11,50% 6,92% 4,95% 9,72% 1,64% 16,28% 12,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,38% 55,71% 51,82% 49,14% 42,26% 41,72% 50,12% 44,94% 56,48% 54,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 352,54% 326,28% 267,80% 210,93% 154,78% 141,62% 174,96% 108,85% 228,05% 197,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...