Visa allt om Castellum Bäckagård Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 14 548 14 922 14 567 13 815 12 289 10 886 11 331 12 285 12 497 12 779
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 14 275 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 7 791 8 783 9 051 8 003 6 525 19 323 4 727 6 268 6 211 6 336
Resultat efter finansnetto 6 331 7 498 7 665 9 493 13 266 27 112 13 144 15 852 16 776 17 814
Årets resultat 4 880 5 662 6 024 7 750 11 299 21 162 10 221 12 387 13 099 13 877
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 169 036 169 678 170 215 171 095 168 181 159 045 73 750 73 421 70 397 69 698
Omsättningstillgångar 442 633 509 559 283 074 285 560 369 040 346 411 340 094 340 048
Tillgångar 169 478 170 311 170 724 171 654 451 255 444 605 442 790 419 832 410 491 409 746
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 567 24 305 23 090 20 996 367 190 361 116 358 909 356 098 348 547 347 928
Obeskattade reserver 1 150 1 188 821 795 690 750 762 735 764 782
Avsättningar (tkr) 15 333 15 302 15 212 14 679 13 299 12 745 12 130 11 324 9 195 9 020
Långfristiga skulder 102 000 102 000 102 000 67 900 67 900 0 67 900 49 000 0 0
Kortfristiga skulder 27 428 27 516 29 601 67 284 2 176 69 994 3 089 2 675 51 985 52 016
Skulder och eget kapital 169 478 170 311 170 724 171 654 451 255 444 605 442 790 419 832 410 491 409 746
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 - - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 548 14 922 14 567 13 815 12 289 25 161 11 331 12 285 12 497 12 779
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 - 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 266 10 262 10 542 8 003 7 924 19 323 5 872 7 416 7 326 7 435
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,51% 2,44% 5,44% 12,42% 12,89% -3,93% -7,77% -1,70% -2,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,27% 5,64% 5,38% 6,40% 3,31% 6,50% 3,37% 4,16% 4,51% 4,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 61,35% 64,37% 63,09% 79,55% 121,39% 265,49% 131,74% 142,33% 148,19% 154,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 68,56% 53,10% 46,37% 100,00% 100,00% 49,70% 49,58%
Rörelsekapital/omsättning -185,50% -180,16% -199,71% -482,99% 2 285,77% 1 980,21% 3 229,64% 2 798,01% 2 305,43% 2 253,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,43% 14,82% 13,90% 12,59% 81,49% 81,35% 81,19% 84,96% 85,05% 85,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1,61% 2,30% 1,72% 0,83% 13 008,92% 407,98% 11 946,91% 12 949,94% 654,22% 653,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!