Visa allt om Francks Kylindustri i Stockholm AB
Visa allt om Francks Kylindustri i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 68 598 55 748 48 886 62 300 39 809 45 342 47 319 38 181 24 397 27 055
Övrig omsättning - 15 119 103 - 54 57 232 41 30
Rörelseresultat (EBIT) 2 719 1 106 2 465 2 611 413 1 691 2 163 2 774 918 3 801
Resultat efter finansnetto 2 720 1 108 2 461 2 611 390 1 681 2 132 2 868 1 070 3 894
Årets resultat 122 862 240 72 25 1 168 1 833 1 926 576 1 951
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 146 231 339 1 469 398 490 389 193 65 58
Omsättningstillgångar 32 724 10 922 8 911 14 494 11 014 13 410 10 919 14 291 14 623 15 809
Tillgångar 32 870 11 153 9 250 15 963 11 412 13 900 11 308 14 484 14 688 15 867
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 635 3 513 2 651 2 411 3 789 2 316 2 328 6 390 4 464 4 188
Obeskattade reserver 425 425 461 650 1 300 1 440 1 440 1 840 1 840 1 590
Avsättningar (tkr) 500 500 500 500 500 0 500 200 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 172 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 310 6 715 5 638 12 402 5 823 9 972 7 040 6 054 8 384 10 088
Skulder och eget kapital 32 870 11 153 9 250 15 963 11 412 13 900 11 308 14 484 14 688 15 867
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 1 110 0 834 922 1 221 1 463
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 12 221 11 522 10 155 8 326 9 300 6 766 5 478 4 477 4 156
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 5 118 4 325 3 679 3 530 3 510 2 657 2 470 2 222 2 270
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 0 1 450 0 0 5 600 0 300
Omsättning 68 598 55 763 49 005 62 403 39 809 45 396 47 376 38 413 24 438 27 085
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 30 31 28 26 24 26 21 20 20 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 287 1 798 1 746 2 396 1 659 1 744 2 253 1 909 1 220 1 503
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 630 574 588 532 554 516 526 466 401 473
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 796 1 220 2 591 2 737 559 1 811 2 252 2 798 935 3 835
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,05% 14,04% -21,53% 56,50% -12,20% -4,18% 23,93% 56,50% -9,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,28% 9,94% 26,67% 16,42% 3,74% 12,37% 19,07% 20,02% 7,33% 24,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,97% 1,99% 5,05% 4,21% 1,07% 3,79% 4,56% 7,60% 4,41% 14,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,54% 44,20% 50,40% 38,00% 47,82% 49,58% 43,74% 41,82% 54,77% -5,07%
Rörelsekapital/omsättning 4,98% 7,55% 6,70% 3,36% 13,04% 7,58% 8,20% 21,57% 25,57% 21,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,02% 34,47% 32,55% 18,28% 41,60% 24,30% 29,97% 53,48% 39,41% 33,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,50% 154,94% 148,86% 111,47% 178,65% 127,96% 159,57% 225,16% 166,35% 150,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...