Visa allt om Weishaupt Svenska Aktiebolag
Visa allt om Weishaupt Svenska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 34 581 36 958 32 434 35 045 32 339 40 529 45 124 39 818 47 284 37 082
Övrig omsättning 16 363 260 516 481 630 2 246 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -473 -592 -1 290 -489 -3 119 -179 3 239 -2 505 -1 371 -2 878
Resultat efter finansnetto -472 -591 -1 266 -424 -3 079 -184 3 144 -2 683 -1 227 -2 774
Årets resultat -472 -591 -1 266 -424 -3 079 -184 3 144 -2 683 -1 227 -2 774
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 169 3 569 3 786 4 124 4 519 4 884 5 018 5 386 5 865 6 059
Omsättningstillgångar 11 375 10 237 15 399 13 560 16 152 16 235 18 648 20 456 22 079 15 440
Tillgångar 14 544 13 806 19 185 17 684 20 671 21 119 23 666 25 843 27 944 21 499
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 677 1 149 1 740 3 006 3 430 6 509 6 693 3 549 1 232 2 460
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 106 2 813 3 882 5 439 0
Kortfristiga skulder 13 867 12 657 17 445 14 678 17 241 13 504 14 159 18 411 21 274 19 040
Skulder och eget kapital 14 544 13 806 19 185 17 684 20 671 21 119 23 666 25 843 27 944 21 499
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 9 260 9 819 1 041 951 892 943
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 8 421 8 851 8 502 0 0 8 673 8 327 7 699 8 780
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 4 697 4 064 4 288 4 156 4 169 4 232 3 877 3 857 4 279
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 34 597 37 321 32 694 35 561 32 820 41 159 47 370 39 818 47 284 37 082
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 19 18 19 21 22 22 23 21 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 921 1 945 1 802 1 844 1 540 1 842 2 051 1 731 2 252 1 686
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 815 762 752 696 655 655 660 594 609 651
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 -113 -780 34 -2 582 346 3 701 -2 011 -858 -2 343
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,43% 13,95% -7,45% 8,37% -20,21% -10,18% 13,33% -15,79% 27,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,25% -4,28% -6,57% -2,37% -14,75% -0,48% 13,85% -9,58% -4,35% -12,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,36% -1,60% -3,89% -1,20% -9,43% -0,25% 7,26% -6,22% -2,57% -7,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,94% 52,44% 56,50% 52,07% 48,63% 48,73% 47,92% 46,00% 38,48% 45,42%
Rörelsekapital/omsättning -7,21% -6,55% -6,31% -3,19% -3,37% 6,74% 9,95% 5,14% 1,70% -9,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,65% 8,32% 9,07% 17,00% 16,59% 30,82% 28,28% 13,73% 4,41% 11,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,56% 52,65% 67,68% 69,20% 74,24% 89,18% 96,79% 82,35% 80,86% 61,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...