Visa allt om Läktarproffs Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Läktarproffs Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 446 4 382 1 920 1 710 1 049 255 4 150 6 032 9 029 8 957
Övrig omsättning 2 954 2 812 5 440 - 5 000 25 919 934 1 228 851 2 158
Rörelseresultat (EBIT) -113 422 823 -7 046 203 22 245 -678 765 541 1 278
Resultat efter finansnetto -829 11 2 -7 723 75 22 296 -930 475 225 936
Årets resultat -244 67 15 0 21 554 -9 224 247 215
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 822 23 367 22 742 37 019 31 841 10 985 4 722 7 188 7 926 8 395
Omsättningstillgångar 11 680 10 582 6 300 6 697 11 891 15 373 3 423 1 766 1 462 1 775
Tillgångar 38 502 33 949 29 043 43 716 43 731 26 358 8 145 8 954 9 388 10 170
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 769 2 013 2 246 2 455 2 455 2 760 2 206 2 215 2 101 1 946
Obeskattade reserver 0 310 397 13 334 21 074 21 053 289 1 236 1 068 1 199
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 32 005 28 572 22 556 23 758 13 338 0 3 414 3 320 3 765 4 400
Kortfristiga skulder 4 728 3 054 3 844 4 168 6 864 2 546 2 236 2 184 2 454 2 624
Skulder och eget kapital 38 502 33 949 29 043 43 716 43 731 26 358 8 145 8 954 9 388 10 170
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 303 225 200 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 878 2 022 1 756 1 455 480 1 312 1 422 2 005 2 381
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 790 580 839 618 336 726 597 913 1 277
Utdelning till aktieägare 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 400 7 194 7 360 1 710 6 049 26 174 5 084 7 260 9 880 11 115
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 4 2 2 9 8 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 689 876 384 428 525 128 461 754 1 003 995
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 427 567 484 678 1 093 424 283 285 351 433
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 874 1 267 1 661 -6 754 503 22 383 198 1 843 1 737 1 803
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,36% 128,23% 12,28% 63,01% 311,37% -93,86% -31,20% -33,19% 0,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,28% 1,91% 2,84% -16,11% 0,51% 84,84% -8,25% 8,55% 5,91% 12,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,16% 14,83% 42,92% -411,87% 21,16% 8 769,41% -16,19% 12,70% 6,15% 14,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,85% 77,89% 81,88% 85,38% 43,28% -65,49% 90,36% 90,62% 88,56% 85,13%
Rörelsekapital/omsättning 201,74% 171,79% 127,92% 147,89% 479,22% 5 030,20% 28,60% -6,93% -10,99% -9,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,59% 6,64% 8,80% 29,41% 41,13% 69,34% 29,70% 34,91% 30,57% 27,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 247,04% 346,50% 163,89% 160,68% 173,24% 603,81% 153,09% 80,86% 59,58% 67,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...