Visa allt om Gudings Gård Aktiebolag
Visa allt om Gudings Gård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 16 154 10 364 14 247 15 978 15 977 18 767 17 193 16 318 14 371 11 705
Övrig omsättning 750 6 308 466 789 1 851 1 032 175 288 1 832 580
Rörelseresultat (EBIT) 1 766 3 725 1 553 382 676 1 646 803 1 126 2 199 1 122
Resultat efter finansnetto 1 169 3 074 421 -1 105 -501 681 130 204 1 351 352
Årets resultat 822 695 8 85 99 154 101 39 431 79
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 901 19 146 25 691 26 598 27 997 27 677 25 148 26 912 19 002 15 387
Omsättningstillgångar 5 007 4 448 7 153 8 317 7 209 6 988 6 631 4 926 2 999 3 279
Tillgångar 24 907 23 594 32 844 34 915 35 207 34 665 31 779 31 838 22 001 18 666
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 434 1 613 918 910 825 726 646 646 607 261
Obeskattade reserver 5 576 5 464 3 281 2 871 4 071 4 672 4 172 4 172 4 022 3 270
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 926 11 846 21 633 23 952 25 408 23 790 22 867 23 336 13 662 11 453
Kortfristiga skulder 4 971 4 672 7 013 7 183 4 903 5 477 4 094 3 684 3 710 3 681
Skulder och eget kapital 24 907 23 594 32 844 34 915 35 207 34 665 31 779 31 838 22 001 18 666
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 304 258 278 296
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 035 1 070 911 986 980 1 070 961 925 640 433
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 459 491 339 386 531 350 414 994 377 257
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 904 16 672 14 713 16 767 17 828 19 799 17 368 16 606 16 203 12 285
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 6 6 6 7 7 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 231 2 073 2 849 2 663 2 663 3 128 2 456 2 331 2 395 2 926
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 303 320 251 232 267 244 251 240 224 255
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 139 4 680 4 446 3 739 3 832 4 609 3 769 3 121 3 725 2 591
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 55,87% -27,25% -10,83% 0,01% -14,87% 9,15% 5,36% 13,55% 22,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,50% 16,35% 4,73% 1,28% 2,22% 5,02% 2,67% 3,67% 10,29% 6,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,56% 37,22% 10,91% 2,79% 4,89% 9,28% 4,93% 7,16% 15,75% 10,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,72% 24,62% 51,17% 46,36% 40,72% 50,63% 56,89% 48,24% 43,02% 49,75%
Rörelsekapital/omsättning 0,22% -2,16% 0,98% 7,10% 14,43% 8,05% 14,76% 7,61% -4,95% -3,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,23% 24,90% 10,59% 8,67% 10,87% 12,03% 11,71% 11,46% 15,92% 14,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,82% 64,64% 76,43% 89,45% 128,06% 102,01% 114,17% 90,36% 40,70% 42,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...