Visa allt om Kvibille Blomsterservice Aktiebolag
Visa allt om Kvibille Blomsterservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 964 898 918 969 1 082 1 110 1 069 1 177 1 226 1 273
Övrig omsättning - - - - - - 1 - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 34 -10 -23 12 51 22 -30 30 91 157
Resultat efter finansnetto 31 -15 -24 15 57 28 -16 54 100 157
Årets resultat 32 10 1 9 30 32 15 52 51 110
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 1 30 59 87 497 509 544 597
Omsättningstillgångar 825 814 865 908 872 862 401 466 397 344
Tillgångar 826 815 866 938 931 950 898 975 941 941
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 661 659 679 709 730 729 697 707 655 675
Obeskattade reserver 36 46 72 99 95 80 98 137 155 129
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 130 111 115 131 107 141 103 131 131 138
Skulder och eget kapital 826 815 866 938 931 950 898 975 941 941
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 276 276 274 276 276 268 220
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 276 276 3 14 10 22 23 24 33
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 87 87 82 93 87 94 94 94 76
Utdelning till aktieägare 30 30 30 30 30 30 0 25 0 70
Omsättning 964 898 918 969 1 082 1 110 1 070 1 177 1 226 1 276
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 964 898 918 969 541 555 535 589 613 637
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 367 367 366 365 193 188 198 198 195 166
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 34 -10 6 41 80 110 58 91 152 222
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,35% -2,18% -5,26% -10,44% -2,52% 3,84% -9,18% -4,00% -3,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,24% -1,10% -2,31% 1,92% 6,55% 3,26% -1,45% 5,85% 10,95% 16,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,63% -1,00% -2,18% 1,86% 5,64% 2,79% -1,22% 4,84% 8,40% 12,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,81% 53,34% 56,54% 56,24% 56,01% 54,68% 53,98% 54,12% 54,81% 54,67%
Rörelsekapital/omsättning 72,10% 78,29% 81,70% 80,19% 70,70% 64,95% 27,88% 28,46% 21,70% 16,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,42% 85,26% 84,89% 83,82% 85,93% 82,94% 85,66% 82,87% 81,47% 81,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 626,92% 721,62% 742,61% 680,92% 800,00% 599,29% 362,14% 335,11% 285,50% 234,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...