Visa allt om Växtinredarna i Väst Aktiebolag
Visa allt om Växtinredarna i Väst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 688 3 119 2 729 3 903 2 162 2 152 2 388 2 100 1 901 1 989
Övrig omsättning 361 260 70 158 508 48 - 29 101 112
Rörelseresultat (EBIT) 863 62 -218 -300 -111 154 169 -80 35 59
Resultat efter finansnetto 785 11 -273 -391 -176 140 139 -145 -4 22
Årets resultat 737 11 -273 -391 -176 102 132 -145 -11 16
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 544 507 654 459 481 315 280 345 331 325
Omsättningstillgångar 1 535 1 150 1 355 1 403 733 811 641 904 859 738
Tillgångar 2 079 1 657 2 009 1 862 1 213 1 126 921 1 249 1 190 1 063
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 944 206 195 218 109 284 233 101 146 157
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 269 129 23 53 83 113 0
Kortfristiga skulder 1 135 1 451 1 814 1 375 975 819 636 1 066 932 906
Skulder och eget kapital 2 079 1 657 2 009 1 862 1 213 1 126 921 1 249 1 190 1 063
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 749 845 645 1 244 1 082 615 710 872 819 789
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 252 258 225 340 365 214 247 314 285 243
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 50 0 0 0 0
Omsättning 4 049 3 379 2 799 4 061 2 670 2 200 2 388 2 129 2 002 2 101
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 3 5 6 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 738 624 910 781 360 717 796 700 475 497
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 207 226 298 321 245 287 321 398 279 263
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 019 166 -47 -163 -26 233 249 48 159 159
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,24% 14,29% -30,08% 80,53% 0,46% -9,88% 13,71% 10,47% -4,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,72% 2,96% -11,25% -17,45% -13,11% 13,68% 18,35% -8,33% 1,68% 3,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,83% 1,57% -8,28% -8,33% -7,35% 7,16% 7,08% -4,95% 1,05% 1,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,73% 71,69% 73,87% 73,87% 87,00% 78,90% 78,27% 87,71% 91,32% 86,48%
Rörelsekapital/omsättning 10,85% -9,65% -16,82% 0,72% -11,19% -0,37% 0,21% -7,71% -3,84% -8,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,41% 12,43% 9,71% 11,71% 8,99% 25,22% 25,30% 8,09% 12,27% 14,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,32% 27,29% 31,37% 48,29% 25,54% 42,00% 45,60% 48,12% 49,03% 38,63%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...