Visa allt om RESECENTRUM I STOCKHOLM Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 002 472 375 295 245 226 1 419 288 1 363 311 1 326 008 994 278 832 911 432 631 396 630
Övrig omsättning 17 713 4 773 10 001 35 108 81 751 63 348 37 566 10 331 3 518 2 944
Rörelseresultat (EBIT) 11 475 5 942 3 014 -5 107 -776 4 046 2 740 -1 480 1 147 1 274
Resultat efter finansnetto 11 407 5 644 2 140 -1 957 -840 3 586 1 798 -1 479 1 200 1 402
Årets resultat 3 676 4 680 2 562 202 72 2 099 173 170 1 328 810
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 188 17 296 12 785 6 162 6 490 6 790 8 238 9 698 9 198 9 198
Omsättningstillgångar 38 904 25 245 22 223 54 675 42 753 34 831 19 057 20 363 18 365 25 110
Tillgångar 59 092 42 541 35 008 60 837 49 243 41 621 27 295 30 060 27 563 34 308
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 201 20 524 15 844 13 283 9 326 9 255 8 656 6 982 6 812 6 564
Obeskattade reserver 2 749 831 284 706 0 945 75 0 1 496 1 695
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 4 768 4 880 4 880 3 380 3 380 3 580 2 500
Kortfristiga skulder 32 143 21 186 18 879 42 080 35 037 26 541 15 184 19 698 15 673 23 549
Skulder och eget kapital 59 092 42 541 35 008 60 837 49 243 41 621 27 295 30 060 27 563 34 308
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 800 1 802 1 808 1 743 - - - 50 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 232 3 385 4 573 6 470 - - 2 448 2 123 1 662 2 029
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 2 196 1 953 1 994 1 663 - - 833 688 640 769
Utdelning till aktieägare 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 020 185 380 068 255 227 1 454 396 1 445 062 1 389 356 1 031 844 843 242 436 149 399 574
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 18 21 18 15 9 9 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 66 831 25 020 13 624 67 585 75 740 88 401 110 475 92 546 54 079 44 070
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 555 485 470 548 361 312 365 2 167 325 343
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 475 5 942 3 014 -5 107 -776 4 046 2 740 1 433 1 147 1 274
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 167,12% 53,04% -82,72% 4,11% 2,81% 33,36% 19,37% 92,52% 9,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,51% 13,97% 8,62% -2,11% -1,58% 9,73% 10,10% -4,85% 4,36% 4,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,15% 1,58% 1,23% -0,09% -0,06% 0,31% 0,28% -0,17% 0,28% 0,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 1,05% 3,59% 3,54% -1,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,67% 1,08% 1,36% 0,89% 0,57% 0,63% 0,39% 0,08% 0,62% 0,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,58% 49,77% 45,89% 22,74% 18,94% 24,01% 31,93% 23,23% 28,95% 22,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,03% 119,16% 117,71% 129,93% 122,02% 131,23% 125,51% 103,38% 117,18% 106,63%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!