Visa allt om Emmaboda Elnät AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 111 155 106 580 96 906 95 889 96 432 96 180 99 035 91 487 86 963 88 318
Övrig omsättning 4 360 1 733 2 142 1 876 7 759 708 607 267 603 490
Rörelseresultat (EBIT) 8 950 4 777 2 670 -4 803 11 927 11 304 4 786 7 228 7 020 5 544
Resultat efter finansnetto 6 896 3 191 1 151 -6 348 10 294 9 772 2 487 3 706 2 591 317
Årets resultat 5 466 2 497 893 -5 003 8 152 7 606 1 933 2 872 2 023 242
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 287 148 255 192 228 933 223 302 215 408 216 090 214 718 221 769 227 441 235 459
Omsättningstillgångar 38 928 38 626 31 938 33 944 55 158 34 646 34 583 28 963 26 613 27 514
Tillgångar 326 076 293 818 260 871 257 246 270 566 250 736 249 301 250 732 254 055 262 973
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 041 57 577 54 635 53 742 59 232 50 370 42 764 40 832 37 960 35 936
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 17 102 15 685 15 483 15 239 16 114 14 708 12 563 12 018 11 222 10 659
Långfristiga skulder 213 883 186 585 161 808 160 276 157 633 163 420 172 319 179 109 185 588 194 295
Kortfristiga skulder 32 050 33 971 28 945 27 989 37 586 22 237 21 654 18 773 19 284 22 082
Skulder och eget kapital 326 076 293 818 260 871 257 246 270 566 250 736 249 301 250 732 254 055 262 973
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 186 1 157 1 087 1 141 1 052 976 947 948 773 638
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 6 997 14 600 13 428 12 717 12 348 11 728 10 590 10 005 9 264 8 729
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 173 6 133 5 048 5 381 5 541 5 328 4 844 4 567 3 958 3 949
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 115 515 108 313 99 048 97 765 104 191 96 888 99 642 91 754 87 566 88 808
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 29 29 28 28 27 25 24 22 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 833 3 675 3 342 3 425 3 444 3 562 3 961 3 812 3 953 4 014
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 789 792 697 735 707 690 676 673 648 620
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 26 700 21 447 18 464 10 538 26 998 25 991 29 133 24 090 23 655 21 565
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,29% 9,98% 1,06% -0,56% 0,26% -2,88% 8,25% 5,20% -1,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,77% 1,65% 1,05% -1,84% 4,44% 4,65% 2,10% 2,91% 2,81% 2,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,13% 4,54% 2,83% -4,93% 12,45% 12,11% 5,30% 7,97% 8,20% 6,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,05% 73,70% 71,70% 67,40% 70,01% 100,00% 72,51% 71,65% 72,82% 68,26%
Rörelsekapital/omsättning 6,19% 4,37% 3,09% 6,21% 18,22% 12,90% 13,05% 11,14% 8,43% 6,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,33% 19,60% 20,94% 20,89% 21,89% 20,09% 17,15% 16,29% 14,94% 13,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,90% 102,08% 102,00% 111,88% 136,24% 143,26% 148,27% 139,70% 119,30% 113,69%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 35 725 31 858 30 054 32 033 32 272 31 309 30 443 28 835 28 465 27 013
Övrig omsättning 5 507 1 620 1 693 1 653 1 961 2 229 1 914 1 789 1 986 1 961
Rörelseresultat (EBIT) 5 560 885 1 949 188 1 141 2 826 1 418 2 364 1 994 2 313
Resultat efter finansnetto 5 213 643 1 682 -110 711 2 400 684 1 594 1 224 1 483
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 47 27 0
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 96 946 77 170 78 485 81 565 84 074 77 519 75 890 75 364 75 236 75 870
Omsättningstillgångar 4 446 4 228 3 139 2 658 3 055 1 716 2 223 1 493 2 333 1 983
Tillgångar 101 392 81 398 81 624 84 223 87 129 79 235 78 113 76 857 77 569 77 854
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 789 10 789 10 789 10 789 10 789 10 789 10 788 10 788 10 741 10 714
Obeskattade reserver 34 578 29 370 28 731 27 054 27 170 26 474 24 088 23 406 21 859 20 662
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 40 533 27 533 28 533 29 533 30 533 34 320 35 385 36 448 37 483 38 249
Kortfristiga skulder 15 491 13 705 13 570 16 847 18 636 7 651 7 852 6 214 7 486 8 228
Skulder och eget kapital 101 392 81 398 81 624 84 223 87 129 79 235 78 113 76 857 77 569 77 854
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 186 1 157 1 087 1 141 1 052 976 947 948 773 638
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 6 997 6 744 6 008 5 932 6 483 6 770 6 065 5 757 5 667 5 277
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 3 173 3 001 2 574 2 775 3 277 3 444 3 096 3 034 2 615 2 581
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 41 232 33 478 31 747 33 686 34 233 33 538 32 357 30 624 30 451 28 974
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 15 15 16 16 15 15 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 382 2 124 2 004 2 136 2 017 1 957 2 030 1 922 2 033 1 930
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 787 749 672 699 709 724 698 675 662 622
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 999 3 918 4 814 2 995 3 741 5 646 6 075 5 219 4 978 5 072
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,14% 6,00% -6,18% -0,74% 3,08% 2,84% 5,58% 1,30% 5,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,57% 1,17% 2,46% 0,27% 1,32% 3,66% 1,94% 3,18% 2,80% 3,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,82% 2,99% 6,68% 0,71% 3,55% 9,26% 4,98% 8,48% 7,62% 9,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,10% 64,97% 64,60% 57,36% 61,33% 64,61% 65,89% 67,26% 65,27% 62,49%
Rörelsekapital/omsättning -30,92% -29,75% -34,71% -44,29% -48,28% -18,96% -18,49% -16,37% -18,10% -23,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,24% 41,40% 40,67% 37,87% 36,71% 39,68% 37,86% 37,79% 35,83% 34,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 12,34% 20,44% 17,86% 12,48% 13,61% 16,30% 23,65% 17,51% 25,14% 18,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!