Visa allt om RÅGLANDA LANTBRUK Aktiebolag
Visa allt om RÅGLANDA LANTBRUK Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 217 183 120 100 106 37 23 5 386 5 327 5 490
Övrig omsättning 12 3 - - 150 - 149 292 345 221
Rörelseresultat (EBIT) 49 26 -56 -178 -110 -571 -382 1 280 535 547
Resultat efter finansnetto 57 37 -40 -161 -66 -523 -351 1 232 559 566
Årets resultat 57 37 -40 -143 0 0 49 800 233 324
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 822 857 892 688 749 202 368 535 1 189 816
Omsättningstillgångar 795 988 871 1 180 1 306 2 026 2 638 3 410 3 318 2 908
Tillgångar 1 617 1 845 1 763 1 868 2 056 2 229 3 006 3 945 4 507 3 724
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 985 1 628 1 591 1 631 1 774 1 773 1 773 1 925 1 225 992
Obeskattade reserver 0 0 0 0 18 84 609 1 032 904 671
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 632 218 172 237 264 371 624 989 2 378 2 062
Skulder och eget kapital 1 617 1 845 1 763 1 868 2 056 2 229 3 006 3 945 4 507 3 724
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 2 0 0 - - 51 100 277 247
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 76 80
Löner till övriga anställda - 0 0 0 - 184 0 120 271 269
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 17 103 63 118 234 208
Utdelning till aktieägare 0 700 0 0 0 0 0 200 100 0
Omsättning 229 186 120 100 256 37 172 5 678 5 672 5 711
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 217 183 - - 106 37 23 2 693 2 664 2 745
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 2 - - 19 289 116 170 392 364
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 84 61 -21 -118 77 -411 -222 1 441 772 663
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,58% 52,50% 20,00% -5,66% 186,49% 60,87% -99,57% 1,11% -2,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,59% 2,06% -2,16% -8,57% -3,16% -22,70% -11,34% 31,28% 12,47% 15,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,73% 20,77% -31,67% -160,00% -61,32% -1 367,57% -1 482,61% 22,91% 10,55% 10,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,62% 100,00% 100,00% 92,00% 100,00% 100,00% 100,00% 47,66% 48,92% 45,92%
Rörelsekapital/omsättning 75,12% 420,77% 582,50% 943,00% 983,02% 4 472,97% 8 756,52% 44,95% 17,65% 15,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,92% 88,24% 90,24% 87,31% 86,93% 82,32% 73,91% 68,08% 41,62% 39,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,79% 453,21% 506,40% 497,89% 494,70% 546,09% 422,76% 344,79% 88,18% 89,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...