Visa allt om Thomas Carlsson Byggnadstekniska Aktiebolag
Visa allt om Thomas Carlsson Byggnadstekniska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 272 1 062 1 284 1 129 1 251 1 556 1 236 1 306 1 236 1 117
Övrig omsättning - - - 109 - - - - 14 -
Rörelseresultat (EBIT) 814 585 811 379 393 549 399 233 123 11
Resultat efter finansnetto 814 585 816 390 407 565 400 232 126 12
Årets resultat 548 383 508 284 235 301 229 129 65 7
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 24 30 50 86 127 29 51 85 98
Omsättningstillgångar 2 655 2 312 2 085 1 802 1 328 1 275 1 053 889 562 425
Tillgångar 2 672 2 335 2 115 1 852 1 414 1 403 1 082 940 647 523
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 425 1 377 1 294 937 803 718 567 414 310 245
Obeskattade reserver 850 741 651 487 435 348 196 107 52 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 397 217 170 428 177 336 320 419 285 261
Skulder och eget kapital 2 672 2 335 2 115 1 852 1 414 1 403 1 082 940 647 523
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 192 0 - 0 0 198 339 285 340
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 230 399 320 334 73 65 99 78
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 38 44 148 235 285 264 306 300 311
Utdelning till aktieägare 340 500 300 150 150 150 150 75 25 0
Omsättning 1 272 1 062 1 284 1 238 1 251 1 556 1 236 1 306 1 250 1 117
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 272 1 062 1 284 1 129 1 251 1 556 1 236 1 306 1 236 1 117
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 224 239 278 556 571 625 539 717 404 740
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 821 592 815 413 433 566 421 255 146 36
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,77% -17,29% 13,73% -9,75% -19,60% 25,89% -5,36% 5,66% 10,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,46% 25,05% 38,53% 21,11% 28,85% 40,34% 37,06% 25,00% 19,63% 2,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 63,99% 55,08% 63,47% 34,63% 32,61% 36,38% 32,44% 17,99% 10,28% 1,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 177,52% 197,27% 149,14% 121,70% 92,01% 60,35% 59,30% 35,99% 22,41% 14,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,14% 83,73% 85,19% 71,10% 79,46% 69,46% 65,75% 52,43% 53,70% 49,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 668,77% 1 065,44% 1 226,47% 421,03% 750,28% 379,46% 329,06% 212,17% 197,19% 162,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...