Visa allt om Norrlandsbyggarna Mark & Byggentreprenad AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 21 682 17 351 18 853 14 012 22 200 15 605 11 673 13 429 12 630 10 071
Övrig omsättning 345 697 64 66 105 0 19 97 51 66
Rörelseresultat (EBIT) 453 340 478 342 523 390 12 76 51 65
Resultat efter finansnetto 541 278 413 382 511 376 -5 61 31 20
Årets resultat 320 189 211 199 259 249 14 62 60 2
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 314 63 82 79 80 92 134 89 61 59
Omsättningstillgångar 4 595 5 082 6 904 5 242 4 155 3 962 3 118 3 683 3 208 3 558
Tillgångar 5 909 5 145 6 987 5 321 4 234 4 054 3 253 3 772 3 269 3 617
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 573 653 464 503 404 516 266 352 441 731
Obeskattade reserver 550 450 450 340 240 100 69 119 363 438
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 294 0 1 500 1 500 0 14 100 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 492 4 042 4 573 2 979 3 590 3 424 2 816 3 300 2 465 2 448
Skulder och eget kapital 5 909 5 145 6 987 5 321 4 234 4 054 3 253 3 772 3 269 3 617
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 3 612 2 967 2 407 2 545
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 342 1 079 891 849
Utdelning till aktieägare 400 400 0 250 0 370 0 100 150 350
Omsättning 22 027 18 048 18 917 14 078 22 305 15 605 11 692 13 526 12 681 10 137
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 13 12 12 11 11 10 9 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 445 1 335 1 571 1 168 2 018 1 419 1 167 1 492 1 579 1 259
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 565 563 545 538 527 528 521 479 439 438
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 534 359 493 390 574 432 35 86 76 98
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,96% -7,97% 34,55% -36,88% 42,26% 33,68% -13,08% 6,33% 25,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,44% 6,61% 6,90% 8,10% 12,35% 9,62% 0,37% 2,01% 1,56% 1,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,57% 1,96% 2,56% 3,08% 2,36% 2,50% 0,10% 0,57% 0,40% 0,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,40% 52,86% 46,23% 58,92% 35,49% 46,93% 53,88% 39,28% 39,55% 39,92%
Rörelsekapital/omsättning 0,48% 5,99% 12,36% 16,15% 2,55% 3,45% 2,59% 2,85% 5,88% 11,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,96% 19,51% 11,66% 14,44% 13,96% 14,65% 9,83% 11,79% 22,15% 29,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,43% 117,64% 109,34% 115,91% 108,52% 109,73% 98,93% 108,36% 126,61% 142,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!