Visa allt om Temico Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2021 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 15 045 17 082 13 272 15 201 12 756 9 587 5 781 5 398 5 147 5 665
Övrig omsättning 4 46 137 46 0 0 0 14 15 31
Rörelseresultat (EBIT) 825 -102 225 643 488 889 401 651 82 223
Resultat efter finansnetto 806 -112 220 617 480 880 397 646 78 220
Årets resultat 518 391 113 343 258 498 305 653 23 124
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 52 137 104 107 121 46 64 83 3
Omsättningstillgångar 3 174 2 479 3 107 2 568 3 217 3 059 2 802 2 324 2 467 2 274
Tillgångar 3 196 2 531 3 244 2 672 3 324 3 180 2 848 2 388 2 549 2 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 795 727 336 723 379 618 425 779 326 503
Obeskattade reserver 150 0 616 545 372 238 0 0 195 157
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 273 0 485 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 978 1 804 1 807 1 404 2 573 2 324 2 423 1 609 2 028 1 618
Skulder och eget kapital 3 196 2 531 3 244 2 672 3 324 3 180 2 848 2 388 2 549 2 277
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 559 1 399 1 562 1 530
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - - - 818 850 894 880
Utdelning till aktieägare 450 450 0 500 0 0 305 659 200 200
Omsättning 15 049 17 128 13 409 15 247 12 756 9 587 5 781 5 412 5 162 5 696
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 6 6 6 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 015 5 694 3 318 2 534 2 126 1 598 1 927 1 799 1 287 1 416
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 920 1 278 805 648 683 525 821 765 629 611
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 855 -41 262 677 530 918 419 669 94 231
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,92% 28,71% -12,69% 19,17% 33,06% 65,84% 7,10% 4,88% -9,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,81% -4,03% 6,94% 24,06% 14,68% 27,96% 14,08% 27,26% 3,30% 10,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,48% -0,60% 1,70% 4,23% 3,83% 9,27% 6,94% 12,06% 1,63% 4,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,22% 31,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,95% 3,95% 9,80% 7,66% 5,05% 7,67% 6,56% 13,25% 8,53% 11,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,54% 28,72% 25,17% 42,97% 20,13% 25,27% 14,92% 32,62% 18,76% 27,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,26% 110,75% 130,27% 109,76% 88,85% 101,51% 90,67% 121,01% 99,85% 115,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!