Visa allt om Turistrådet Västsverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 56 678 56 440 54 583 50 622 58 002 58 251 71 108 64 932 65 524 60 742
Övrig omsättning - 26 - 19 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -493 22 106 80 -43 190 519 145 99 181
Resultat efter finansnetto -493 22 107 82 85 295 632 217 140 215
Årets resultat -372 105 19 34 54 193 632 217 140 215
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 575 1 050 2 815 2 688 538 658 736 850 927 949
Omsättningstillgångar 17 840 14 496 14 222 16 196 19 225 12 286 15 156 13 152 9 724 13 154
Tillgångar 18 416 15 546 17 036 18 885 19 763 12 944 15 892 14 003 10 651 14 102
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 654 7 026 6 921 6 901 6 867 6 813 6 620 5 988 5 771 5 631
Obeskattade reserver 0 37 165 96 72 78 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 561 8 483 9 950 11 887 12 823 6 053 9 271 8 015 4 880 8 471
Skulder och eget kapital 18 416 15 546 17 036 18 885 19 763 12 944 15 892 14 003 10 651 14 102
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 1 218 1 279 1 244 1 419 1 520 1 657 1 545 1 520 1 477 1 369
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 14 100 14 325 12 914 11 632 11 508 9 624 8 806 9 113 10 004 8 226
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 6 809 6 490 6 022 5 560 5 532 5 001 5 154 4 907 5 071 4 365
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 56 678 56 466 54 583 50 641 58 002 58 251 71 108 64 932 65 524 60 742
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 35 33 34 31 26 21 20 25 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 667 1 613 1 654 1 489 1 871 2 240 3 386 3 247 2 621 2 892
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 673 650 632 567 601 643 747 795 710 724
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 66 1 250 1 000 203 100 340 978 341 327 571
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,42% 3,40% 7,82% -12,72% -0,43% -18,08% 9,51% -0,90% 7,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,68% 0,14% 0,63% 0,46% 0,44% 2,29% 3,98% 1,59% 1,31% 1,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,87% 0,04% 0,20% 0,17% 0,15% 0,51% 0,89% 0,34% 0,21% 0,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,87% 51,81% 48,89% 47,29% 52,30% 43,74% 29,21% 37,34% 37,33% 37,70%
Rörelsekapital/omsättning 12,84% 10,65% 7,83% 8,51% 11,04% 10,70% 8,28% 7,91% 7,39% 7,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,13% 45,38% 41,38% 36,94% 35,03% 53,10% 41,66% 42,76% 54,18% 39,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,46% 169,20% 141,77% 133,73% 125,90% 153,89% 106,53% 137,18% 119,08% 112,25%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...