Visa allt om Enköpings Expressbyrå o ställningsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 711 901 866 784 1 418 1 549 1 514 1 362 733 527
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 51 0 66 0 11
Rörelseresultat (EBIT) 629 -223 -40 -263 296 511 311 226 -18 -50
Resultat efter finansnetto 1 213 192 -36 -148 312 515 312 225 -18 -50
Årets resultat 1 117 192 29 55 176 282 180 196 -18 -50
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 82 475 140 109 105 133 136 151 131 143
Omsättningstillgångar 1 526 856 897 1 008 1 532 1 381 856 513 324 335
Tillgångar 1 608 1 331 1 037 1 116 1 637 1 514 992 664 455 478
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 237 1 088 896 866 1 011 965 683 503 307 325
Obeskattade reserver 0 0 0 74 311 237 97 18 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 75 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 359 169 141 176 315 312 212 143 148 153
Skulder och eget kapital 1 608 1 331 1 037 1 116 1 637 1 514 992 664 455 478
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 225 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 320 273 358 454 437 482 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 175 163 190 216 300 249 137 47
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 130 0 0 0 0
Omsättning 1 711 901 866 784 1 418 1 600 1 514 1 428 733 538
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 856 451 866 784 1 418 1 549 1 514 1 362 733 527
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 407 360 520 608 740 709 788 747 372 237
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 629 -210 -37 -258 303 520 333 255 1 -27
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 89,90% 4,04% 10,46% -44,71% -8,46% 2,31% 11,16% 85,81% 39,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 75,56% 14,43% -3,28% -13,26% 19,06% 34,15% 31,45% 34,19% -3,74% -10,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 71,01% 21,31% -3,93% -18,88% 22,00% 33,38% 20,61% 16,67% -2,32% -9,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,59% 97,67% 97,11% 88,39% 99,08% 99,35% 98,48% 96,11% 100,00% 93,17%
Rörelsekapital/omsättning 68,21% 76,25% 87,30% 106,12% 85,83% 69,01% 42,54% 27,17% 24,01% 34,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,93% 81,74% 86,40% 82,77% 76,58% 75,95% 76,48% 77,87% 67,47% 67,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 425,07% 506,51% 636,17% 572,73% 486,35% 442,63% 403,77% 358,74% 206,08% 211,76%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...