Visa allt om Food Market i Huvudsta Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 132 463 133 411 128 323 115 892 111 779 107 320 98 354 88 913 85 032 75 814
Övrig omsättning 1 690 1 314 886 938 923 1 039 1 657 185 64 32
Rörelseresultat (EBIT) 4 769 5 307 4 699 4 282 3 229 324 1 794 1 294 251 195
Resultat efter finansnetto 4 736 5 275 4 666 4 250 3 199 292 1 761 1 247 211 134
Årets resultat 10 9 17 6 8 6 7 3 6 -108
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 518 2 558 2 457 1 942 2 780 3 471 4 268 3 285 4 046 4 846
Omsättningstillgångar 9 551 8 628 10 721 8 869 8 035 8 381 8 287 7 132 5 034 5 266
Tillgångar 13 068 11 186 13 178 10 812 10 814 11 852 12 555 10 417 9 079 10 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 925 915 905 888 882 874 868 861 858 852
Obeskattade reserver 1 170 1 000 1 100 900 670 670 670 670 430 230
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 734 184 2 647 1 362 1 983 3 621 3 744 3 294 2 037 4 043
Kortfristiga skulder 9 239 9 087 8 526 7 662 7 279 6 687 7 274 5 592 5 754 4 987
Skulder och eget kapital 13 068 11 186 13 178 10 812 10 814 11 852 12 555 10 417 9 079 10 112
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 9 545 8 428 8 154 7 022
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 3 166 2 481 2 287 2 035
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 134 153 134 725 129 209 116 830 112 702 108 359 100 011 89 098 85 096 75 846
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 29 29 28 29 31 27 24 24 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 273 4 600 4 425 4 139 3 854 3 462 3 643 3 705 3 543 3 610
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 541 536 513 526 501 480 473 458 440 442
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 584 6 015 5 394 5 147 4 131 1 475 3 048 2 535 1 459 1 287
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,71% 3,96% 10,73% 3,68% 4,15% 9,12% 10,62% 4,56% 12,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,49% 47,44% 35,66% 39,60% 29,86% 2,73% 14,29% 12,42% 2,76% 1,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,60% 3,98% 3,66% 3,69% 2,89% 0,30% 1,82% 1,46% 0,30% 0,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,68% 28,89% 28,91% 29,33% 28,89% 28,07% 27,38% 27,42% 26,55% 26,38%
Rörelsekapital/omsättning 0,24% -0,34% 1,71% 1,04% 0,68% 1,58% 1,03% 1,73% -0,85% 0,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,06% 15,15% 13,38% 14,71% 12,99% 11,78% 11,08% 13,28% 13,14% 10,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,33% 43,92% 73,26% 63,00% 51,72% 57,89% 49,02% 63,29% 35,96% 49,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!