Visa allt om Elektrotjänst i Östersund AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 15 697 11 397 13 878 14 094 16 081 16 727 17 941 17 369 13 808 12 034
Övrig omsättning 264 403 200 52 188 12 2 103 39 85
Rörelseresultat (EBIT) 2 913 1 240 -201 507 1 160 -444 -160 1 668 -56 -36
Resultat efter finansnetto 2 902 1 204 -252 453 1 072 -557 -181 1 655 -60 -24
Årets resultat 1 931 711 -152 242 762 -163 173 1 236 89 18
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 600 132 505 549 272 415 565 197 209 209
Omsättningstillgångar 5 170 2 732 2 788 2 974 4 156 2 995 6 328 5 178 4 536 3 824
Tillgångar 5 771 2 864 3 292 3 523 4 428 3 410 6 893 5 375 4 745 4 034
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 668 737 25 477 735 -27 637 1 464 228 140
Obeskattade reserver 762 300 0 100 55 0 400 848 800 1 000
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 331 541 296 387 461 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 341 1 828 2 935 2 405 3 342 3 050 5 395 3 064 3 717 2 894
Skulder och eget kapital 5 771 2 864 3 292 3 523 4 428 3 410 6 893 5 375 4 745 4 034
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 6 136 5 362 4 125
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - - 0 - 2 180 1 949 1 718
Utdelning till aktieägare 0 0 0 300 500 0 500 1 000 0 0
Omsättning 15 961 11 800 14 078 14 146 16 269 16 739 17 943 17 472 13 847 12 119
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 11 12 14 15 17 17 17 16 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 570 1 036 1 157 1 007 1 072 984 1 055 1 022 863 926
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 528 448 484 491 490 494 491 501 467 462
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 081 1 278 -70 567 1 303 -294 -25 1 752 39 53
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 37,73% -17,88% -1,53% -12,36% -3,86% -6,77% 3,29% 25,79% 14,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 50,49% 43,30% -6,11% 14,39% 26,36% -13,02% -2,32% 31,03% -1,07% -0,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,56% 10,88% -1,45% 3,60% 7,26% -2,65% -0,89% 9,60% -0,37% -0,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,60% 69,30% 53,09% 68,09% 67,47% 64,85% 59,52% 71,78% 70,35% 67,13%
Rörelsekapital/omsättning 18,02% 7,93% -1,06% 4,04% 5,06% -0,33% 5,20% 12,17% 5,93% 7,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,53% 33,90% 0,76% 15,75% 17,57% -0,79% 13,77% 39,54% 17,96% 22,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 212,82% 146,83% 88,82% 121,70% 118,94% 91,05% 113,88% 163,81% 116,44% 126,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!