Visa allt om Håkan Norberg Bilservice i Älvsbyn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 9 651 8 248 7 448 7 441 6 400 6 345 6 010 5 193 5 043 5 023
Övrig omsättning 299 254 230 242 239 230 252 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 678 560 429 816 -1 155 535 423 165 272 210
Resultat efter finansnetto 613 497 315 491 -1 235 501 389 144 239 183
Årets resultat 362 291 241 265 -1 035 284 211 224 135 100
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 539 725 677 363 407 300 156 27 32 5
Omsättningstillgångar 1 723 1 076 839 1 147 1 449 1 342 998 1 252 1 346 1 160
Tillgångar 2 262 1 800 1 516 1 510 1 856 1 641 1 154 1 279 1 378 1 166
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 575 413 362 321 56 630 347 775 551 417
Obeskattade reserver 281 126 0 0 0 254 118 0 144 79
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 382 455 352 181 658 0 0 10 86 123
Kortfristiga skulder 1 025 807 802 1 008 1 143 756 689 493 596 547
Skulder och eget kapital 2 262 1 800 1 516 1 510 1 856 1 641 1 154 1 279 1 378 1 166
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 - 1 400 1 315 1 304 1 299
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 0 - 500 444 430 388
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0 0 0 0 640 0 0
Omsättning 9 950 8 502 7 678 7 683 6 639 6 575 6 262 5 193 5 043 5 023
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 4 4 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 930 1 650 1 490 1 488 1 280 1 586 1 503 1 039 1 009 837
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 565 514 450 437 419 474 475 303 293 222
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 698 579 450 837 -1 134 555 428 170 277 218
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,01% 10,74% 0,09% 16,27% 0,87% 5,57% 15,73% 2,97% 0,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,97% 31,17% 28,30% 54,04% -62,23% 32,60% 36,66% 12,90% 19,74% 18,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,03% 6,80% 5,76% 10,97% -18,05% 8,43% 7,04% 3,18% 5,39% 4,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,36% 45,74% 45,38% 49,17% 42,00% 44,68% 44,34% 43,17% 45,53% 46,45%
Rörelsekapital/omsättning 7,23% 3,26% 0,50% 1,87% 4,78% 9,24% 5,14% 14,62% 14,87% 12,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,11% 28,40% 23,88% 21,26% 3,02% 50,46% 38,05% 60,59% 48,14% 40,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,29% 117,35% 88,03% 99,70% 107,00% 147,35% 113,93% 171,81% 152,18% 143,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!